تبلیغات
بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی- - کلیات قانون ایمنی در معادن

بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی-

بهداشت حرفه ای برای همه

فصل – 1 تعاریف

1-مسؤل معدن یا سرپرست معدن:

شخصی است كه توسط دارنـده پروانـه عملیات به این سمـت منصوب می شود و مسـئولیـت كلیه عملیات معدن را به عهده دارد .

2-مسئول فنی:
طـبق ماده 66 آئین نامه اجـرائی قانـون معـادن مسئـول فنی عملیات كسـی است كه اداره كلیه امور فنی معدن به عهده اوست و توسـط دارنده پروانه عملیـات از میـان افراد واجـد شـرایـط انتـخاب و به وزارت صنایع و معـادن معـرفی می شود و طبـق ماده 65 آئـین نامه اجـرائـی ضوابـط و حدود صلاحیت مسـئولین فـنی معادن تا تصـویب و اصـلاح قانـون نظام مهنـدسی معـدن توسـط وزارت صنایع و معادن تعیین می شود .

3-مسئول ایمنی:
مسئول ایمنی هر معدن نظارت بر ایمنی عملیات معدن را به عهده داشته توسط مسئول یا سرپرست معدن به این سمت منصوب می شود . طبق ماده 65 آئین نامه اجرائی قانون معادن ضوابط و حدود صلاحیت مسئول ایمنی از طریق وزارت كار و امور اجتماعی با هماهنگی وزارت صنایع و معادن تعیین می شود . جانشین مسئول ایمنی نیز تابع همین شرایط است .

4-مهندس ناظر:
شخصی است كه طبق ماده 69 آئین نامه اجرائی قانون معادن تعیین می شود و از طرف وزارت صنایع و معادن مامور نظارت و كنترل عملیات معدنی است.

5-پروانه اكتشاف – پروانه بهره برداری :
طبق مواد مندرج در قانون معادن و آئین نامه اجرائی آن تعریف می شود.

6- تونل:
حفاری زیرزمینی افقی یا تقریباً افقی است .

7-تونل شیب دار :
تونل هایی كه تا حدود 18 درجه شیب داشته باشند.

8- چاه مایل :
حـفاری مایـلی كه به سطـح زمین راه داشـته و دارای شـیب بین 18 درجه تا 90 درجه باشد و برای باربری مورد استفاده قرار می گیرد.

9- چاه یا چاه قائم :
حفاری قائـم یا با شـیب 90 درجه است كه به سطـح زمیـن راه داشـته باشـد و معمولاً برای باربری مورد استفاده قرار می كیرد.

10- دویل:
حفـاری زیـرزمینی شیبـدارو با سطـح مقطع نسبتاً كوچك كه معمولاً به طرف بالا خفاری می شود و برای منظور های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

11- پذیرگاه:
محل توقف بارگیری و تحلیه واگنها و انجام وظایف مختلف زیرزمینی كه معمولاً در محل ارتباط با چاه قائم یا چاه مایل در زیرزمین احداث می شود .

12- گالری-راهرو:
انواع حفاریهای زیرزمینی و معمولاً با طول زیاد است .

13- راه مورب:
به انواع راهروهای شیبدار راه مورب گفته می شود .

14- بونكر:
محلی برای تخلیه و انباشت سنگ می باشد .

15- چال:
سوراخی كه در سنگ برای قرار دادن ماده منفجره حفر می شود.

16- خرجگذاری:
قرار دادن مواد منفجره در داخل چال است .

17- فشنگ:
به هر قطعه ماده منفجره جامد (معمولاً انواع دینامیت) گفته می شود .

18- آتشباری:
به عملیات خرج گذاری و انفجار مواد منفجره برای تخریب سنگ آتشباری گفته می شود .

19- آتشبار:
شخصی كه مسئولیت عملیات آتشباری را به عهده دارد .

20- مواد ناریه- مواد منفجره:
موادی كه قابلیت انفجار داشته و در معدن برای تخریب سنگ مورد استفاده قرار می گیرد .

21- گاز ذغال:
گازی كه در كانسارهای ذغال سنگ همراه با سایر هیدروكربورها وجود دارد و عمدتاً از متان تشكیل شده است . این گاز چنانچه به نسبت معینی با هوا مخلوط شود قابلیت انفجار پیدا می كند .

22- كلیه تجهیزات , دستگاهها و ماشین آلات معدنی كه در این آئین نامه از آنها نام برده شده :
مانند شاول یا بیل مكانیكی , لودر, بلدوزر, پرفراتور, گریدر, واگن , لوكوموتیو , دستگاه گمانه زنی , دستگاه سیم برش , بالابر چاه , وینچ و غیره و كلیه قسمتها و قطعات آنها مطابق تعاریفی است كه در متون و كتابهای معدنی آورده شده است .

فصل 2 - كلیات

ماده 1- منظور از عملیات در این آئین نامه كلیه عملیات معدنی (اعم از اكتشاف یا بهره برداری و استخراج معدن) است كه در قانون معادن و آئین نامه اجرائی قانون معادن پیش بینی شده است .

ماده 2- در كلیه معادن كه دارای حداقل 25 نفر كارگر باشند , می بایست یك نفر ذیصلاح به عنوان مسئول ایمنی و یك نفر به عنـوان مسئـول بهداـشت حرقه ای به استـناد آئـین نامه كمـیته حفاظت فنی و بهدلشـت كار تعیین گردد . بدیهی است در معادن كمتر از 25 نفر كارگر وجود یك نفر مسئول ایمنی ضروری است اما این مسئـولیت را می توان به مسـئول فنی واگـذار كرد كه این تعیـین صلاحیت وی به استـناد آئیـن نامه فوق الذكر خواهد بود .

ماده 3- مسئول ایمنی هر معدن به عنوان ناظـر و كنترل كننـده عملیـات و انطباق دادن معدن با بندهای مندرج در این آئیـن نامه و دیگر آئین نامه هـای مصـوب شورایعالی حفاظـت فنی تعیین می گردد , كه با حضور و بازرسی از معدن توصیه ها و پیشنهاد های خود را جهت پیشگیری و رفع خطر تذكر داده و در صورت حساسیت موضوع آن را كتـباً به مسـئولین معدن گزارش می نماید و در صـورت تشخیـص خطر حتمی برابر مقررات این آئین نامه تا رفع خطر نسبت به توقف عملیـات در محل خطر اقدام نماید

ماده - 4 كلیه كارگاههای معدنی اعم از سطحی یا زیر زمینی لازم است در هر شیفت كاری حداقل یك بار توسـط مسئول ایمنی یا جانشین وی مورد بازدید قرار گیرد .

ماده 5- قبل از شروع به كار در هر شیفت كاری مسئول ایمنی معدن و جانشین او باید از كارگاه مربوطه بازدید نماید و پس از اطمینان از ایمن بودن آن به كارگران مجوز ورود داده شود .

ماده 6- وزارت صنایع و معادن می بایست رونوشـت پروانه های اكتـشاف و بهـره بـرداری را به وزارت كار و امور اجتماعی ارسال نماید و دارنده پروانه اكتشاف یا بهـره برداری مكلف است تـاریخ شـروع عملیـات خود را به وزارتخانه های صنایع و معادن و كار و امور اجتماعی (ادارات كل كار و امور اجتماعی)اطلاع دهد.

ماده 7- اكتشاف كننده یا بهره بـردار باید مدارك مشروحـه زیـر را در سر معـدن نگهداری كرده و برای ارائه به مهندسین ناظر وزارت صنایع و معادن و بازرسان كار وزارت كار و امور اجتـماعی آماده داشته باشد.

  الف- پروانه اكتشاف یا پروانه بهره برداری یا كپی آنها .
  ب- نقشه محدوده به مقیاس حداقل 1 و نقشه بهره برداری به مقیاس حداقل 1 و بـرای معادنی كه عملیات زیر زمینی دارند , نقشه به مقیاس حداقل 1 از قسمت درون معـدن و همچنین یـك نقشـه از كارگاهها و تأسیسات خارج معدن به مقیاس حداقل 1
  پ- دفـتر حاوی مشخصات كاركنـان معـدن و استخـراج روزانه طـبق نمونه ای كه وزارت صنـایع و معـادن تعیین خواهد كرد .
  ت- دفتر مخصوصی جهت ثبت نظرات و تذكرات و دستوراتی كه در اجرای آئین نامه های مربوط نـسبت به طرز كار و رعـایت اصول فنـی و حفاظت و بهداشـت كار و سایـر مواردی كه از طرف مهنـدسین ناظـر وزارت صنایع و معادن و بازرسان كار وزارت كار و امور اجتماعی داده می شود .
  ث“- دفتـر مخصوص ثبـت حـوادث و گزارش اقـدامـات معمـوله طـبـق نمونـه ای كه از طـرف وزارت كار و اموراجتماعی تعیین می شود .
  ج“- دفاتری مخصـوص جهت ثبت كلیه اقـدامات ایمنـی و بهداشـت كار كه به ترتـیب تـوسط مسئـول ایمنی و مسئول بهداشت حرفه ای كه در اجرای آئین نامه ها و مقررات مربوطه تكمیل می گردد .
  چ- آئین نامه ایمنی معادن و كلیه آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت كار مصوب شورای عالی حفاظت فنی.

ماده 8- رعایت مفاد كلیه مقررات و آئین نامه های مصوب شورایعالی حفاظت فنی در خصوص نكات ایمنی مرتبط با لوازم ,كالا ها و تجهیزات معدنی لازم الاجرا است .

تبصره: كلیه سفارشات و نكات احتیاطی و ایمنی كه از طرف سازندگان و تولید كنندگان لوازم , كالاها و تجهیزات معدنی توصیه می شود لازم الاجرا است .

ماده 9- تمام شاغلین در معادن زیرزمینی و كارگرانی كه با تغییر شغل از قسمتی به قسمت دیگر معدن منتقل میشوند باید با راههای خروجی و اضطراری معدن آشنا شده و آگاهی كامل پیدا كنند .

ماده 10- ورود كلیه افراد غیر شاغل در معدن منوط به كسب اجازه از سرپرست معدن یا جانشین وی می باشد .

ماده 11- ورود و كار در كارگاهها و معادن زیرزمینی متروكه منوط به كسب مجوز از سرپرست معدن یا مسئول ذیربط بوده و باید با رعایت مقررات ایمنی و پس از حصول اطمینان از برقراری تهویه مناسب و سالم بودن وسایل نگهداری و عدم ریزش حفریات قرار گیرد .

ماده 12- با تمهیداتی كه از طرف سرپرست معدن انجام می گیرد , بایستی همواره تعداد و اسامی كاركنانی كه در هر لحظه داخل معدن و به خصوص زیرزمین بوده مشخض باشد و تا زمانی كه كارگران در زیرزمین مشغول كار هستند حداقل یك نفر از مسئولین می بایست در دفتر سر معدن حضور داشته باشد .

ماده 13- محل یا محل های حادثه ساز در معدن باید بوسیله سیم خاردار یا وسایل محصور كننده مناسب و علائم اخباری و هشدار دهنده از محل های مجاور مجزا باشد به طوریكه مانع عبور اشخاص متفرقه و حیوانات گردد .

ماده 14- معادن زیرزمینی (به استثنای جبهه كارهای در حال حفاری ) باید بوسیله حداقل دو راه با شرایط زیر به خارج ارتباط داشته باشد .

  الف- راههای مذكور در داخل معدن به هم ارتباط داشته باشد .
  ب“- عبور افراد از هر یك از آنها به آسانی میسر باشد . فاصله بیـن آنهـا بیش از 15 مـتر بوده و دهانه آنها زیر پوشش یك ساختمان واحد نبوده و مدخل آنها در نقاط سیل گیر و یا بهمن گیر و مانند آن نباشد .ماده 15- كارگاه می بایست طـوری تجهیز شود كه به كسی آسیبـی نرسد . چنانچـه فردی مشاهـده كـرد نقصی در كارگاه وجود دارد كه آسیب به دیگران می رساند بلافاصـله می بایست افراد را مطلع نموده و مرتب را به رئیس قسمت جهت رفع نقص اعلام نماید.

ماده 16- هیـچ كس نمی بایسـت بدون اجـازه به محـل ممـنوعه وارد شـده و این محل باید بوسیله تابـلوی اخبـاری هشدار دهنده مشخص شود .

ماده 17- نقاط نقشه برداری شده نباید توسط اشخاص غیر مسئول تخریب شود.

ماده 18- رعایت ماده 92 قانون كار جمهوری اسلامی ایران در مورد معاینـات پزشكی و بهداشتی شاغلین در معدن الزامی است.

ماده 19- با توجه به ماده 90 قانون تأمین اجتماعی ارجاع مشاغل معدنی به كاركنان جدیدالاستخدام و یا كاركنانی كه می خواهند به كار جدیدی گمارده شوند پس از انجام معاینات پزشكی از نظر قابلیت جسمانی و روانی متناسب با نوع كارهای مرجوع میسر است.

ماده 20- استعمال دخانیات در كارگاههای زیرزمینی ممنوع است.

ماده 21- به استناد آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در كارگاهها مصوب شورایعالی حفاظت فنی ورود افراد همراه با سیگار , كبریت , فندك یا هر نوع وسایل و لوازم آتشزا به معادن ذغال سنگ و سایر معادنی كه خطر آتش سوزی یا انفجار داشته باشد مطلقاً ممنوع است .

تبصره: در این گونه معادن همراه داشتن دوربین عكاسی یا فیلم برداری با نظایر آنها كه چراغ فلاشر آنها از نظر جرقه حفاظت شده نیستند نیز ممنوع است.

ماده 22- روشن كردن آتش در سطح زمین تا شعاع 20 متری از دهانه دویلها , چاهها و ورودی معادن زیرزمینی كه احتمال خطر آتش سوزی و انفجار وجود دارد مطلقاً ممنوع می باشد .

ماده 23- در صورت بروز حادثه یا بیماری ناشی از كار می بایست برگه های مربوط تكمیل و نسخه ای از آن را به ادارات كار و امور اجتماعی , مراكز بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی محل ارسال نمود.

تبصره: برگه مربوط به حوادث ناشی از كار از سوی وزارت كار و امور اجتماعی و برگه مربوط به بیماریهای ناشی از كار از سوی وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكی تهیه و بترتیب می بایست توسط مسئول ایمنی و مسئول بهداشت حرفه ای تكمیل گردد.

ماده 24- به استناد آئین نامه وسایل حفاظت انفرادی مصوب شورایعالی حفاظت فنی كلیه كارگران شاغل در معادن می بایست در هنگام ورود به معدن به وسایل حفاظت فردی مناسب و بر اساس نوع و شرایط كار مجهز گردند.

تبصره: كلیه مفاد آئین نامه مذكور در خصوص نحوه انتخاب , به كارگیری , تعمیر و تعویض وسایل مذكور الزامی است.

ماده 25- به استناد فصل هشتم قانون كار جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در كارگاههای مصوب شورایعالی حفاظت فنی می بایست تسهیلات بهداشتی مناسب و كافی شامل روشوئی , حمام , توالت , رختكن , محل غذاخوری و نمازخانه و غیره در محل مناسبی از سطح زمین وجود داشته باشد. 
 

منبع:www.iranmining.com

نظرسنجی

  نظرتون در مورد وبلاگ چیه؟

http://www.iransohrab.net

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :