تبلیغات
بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی- - لزوم استفاده از دستكش های ایمنی

بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی-

بهداشت حرفه ای برای همه

 شركت مهراس ایمن – Worksafe, no 10 Australia
دستكش محافظ
موقعیت هایی در كار وجود دارند كه به خطر افتادن ایمنی وسلامت افراد به دلیل تماس پوستی ، در آن اجتناب ناپذیر است. در این صورت بكار بردن روش هایی غیر از استفاده از دستكش های محافظ ، برای كنترل خطرات عملاً معقول نیست. لذا كارفرما قانوناً مسؤول خواهد بود كه به هر یك از كاركنانی كه ممكن است در معرض خطر قرار گیرند دستكش محافظ ارایه نماید.
افراد و مشاغل
كاركنان امور بهداشت ، نظافتگران ، كاركنان سردخانه ، كاركنان آزمایشگاه ، تكنسین های برق ، كاركنان امور غذایی ، جوشكاران ، آرایشگران ، داربست بندها ، باطری سازها و افراد مشاغل در كارخانجات تولید باطری ، پتروشیمی ، صنایع نفت ، واحدهای نقاشی ، كارخانجات تولید رنگ و صنایع خودروسازی ملزم به استفاده از دستكش می باشند.
كارفرمایان و وظایف
كارفرمایان محترم موظفند نسخه هایی از MSDS ( برگه های اطلاعات ایمنی مواد ) را برای هر یك از مواد خطرناكی كه در محل كار وجود دارد به منظور نشان دادن تطابق دستكش ها با MSDS تهیه كنند. همچنین می بایست كارگران را از نحوه صحیح استفاده مطلع كرده و همینطور به عملكرد كاركنان جهت حصول اطمینان از استفاده صحیح از دستكش ها ، نظارت داشته باشند.
كاركنان و وظایف
كاركنان می بایست طبق دستورالعمل از دستكش ها استفاده كنند. برای مثال دستكش ها را قبل و بعد از استفاده به منظور تشخیص ضعف ها و نقص ها بازبینی نمایند. همچنین قبل و بعد از استفاده دست ها را كاملاً شسته و خشك نمایند. به علاوه در صورت بریدگی و خراش دستكش از استفاده مجدد آن خودداری نمایند. در ضمن دستكش های آلوده شده را به طور صحیحی مرتب و تمیز كنند و قبل از لمس اشیای دیگر از دست خارج نمایند.
خرید صحیح
دستكش می بایست با توجه به نیاز و متناسب با كار مورد نظر خریداری شود. فاكتور هایی نظیر میزان ظرافت مورد نیاز در كارهای دستی و مدل و سایز دستكش باید مد نظر قرار گیرد.
استفاده در كنار ماشین آلات
برخی دستكش ها برای كار كردن با ماشین آلات مناسب نیستند. به عنوان مثال در هنگام استفاده از دستكش مشبك ( توری ) در كنار ماشین اره باید دقت شود كه دستكش كاملاً اندازه باشد تا خطر گیر كردن آن در قسمت های متحرك دستگاه كاهش یابد.
نكات مهم
در صورتی كه كیفیت دستكش تنزل یابد و یا تراوش مواد به داخل آن صورت گیرد ، دستكش قادر به حفظ فرد در مقابل مواد خطرناك نخواهد بود.
برخی نشانه های عمومی در رابطه با كیفیت نامناسب دستكش عبارتند از ساییده شدن بین انگشتان ، باز شدن درزها ، ترك خوردن و برآمده شدن یا سوراخ شدن نوك انگشتان ، باد كردن و چروك شدن پس از استفاده ، خارش پوست.
در صورتی كه داخل دستكش رطوبت ایجاد شود یا مواد مورد استفاده بداخل دستكش نفوذ كنند