تبلیغات
بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی- - اثرات روانی صدا

بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی-

بهداشت حرفه ای برای همه

یکشنبه 13 اردیبهشت 1388

اثرات روانی صدا

نویسنده: مرتضی دهقانی سیدی   طبقه بندی: عوامل فیزیکی، 

 

اثرات صدا بر روان

برای در