تبلیغات
بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی- - روش نمونه برداری و آزمایش فاضلابها(1)

بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی-

بهداشت حرفه ای برای همه

 فهرست مطالب

 

روش نمونه برداری و آزمایش فاضلابها

هدف و دامنه كاربرد

نمونه برداری

یادآوری و راهنمائیهای عمومی برای آزمایشها

اندازه‏گیری كل مواد معلق

اندازه‏گیری اكسیژن مورد نیاز بیوشیمیائی

باكتریهای بیماریزا


 

بسمه تعالی

پیشگفتار

 استاندارد نمونه برداری و روشهای آزمون فاضلابها كه بوسیله كمیسیون فنی استاندارد فرآورده‏های شیمیائی و فتوشیمی زیر نظر كمیته ملی استاندارد صنایع شیمیائی و تحت نظارت شورایعالی استاندارد در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین گردیده است به استناد ماده یك (( قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 24 آذر 1349)) بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر میگردد .

 برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفت‏های ملی و جهانی صنایع و علوم استانداردهای ایران در مواقع لزوم و یا در فواصل معین مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی كه برای اصلاح یا تكمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدید نظر در در كمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

 بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده نمود .

 در تهیه این استاندارد سعی برآن بوده است كه با توجه به نیازمندیهای خاص ایران حتی المقدور میان روشهای معمول در این كشور و استاندارد و روشهای متدوال در كشورهای دیگر هماهنگی و همگامی ایجاد شود .

 بنابراین با بررسی امكانات و مهارت‏های موجود و اجرای آزمایش‏های لازم استاندارد حاضر با استفاده از استاندارد زیر تهیه گردید :

 

 1- استاندارد هندوستان شماره 4733 سال 1972

 

روش نمونه برداری و آزمایش فاضلابها

 

  1 - هدف و دامنه كاربرد

 این استاندارد روشهای نمونه برداری و آزمایش فاضلابها را در برمیگیرد .

  2 - نمونه برداری

 2-1- محل نمونه برداری :

 در مواردیكه آزمایش فاضلاب در نقطه مشخصی مورد نظر باشد انتخاب محل نمونه برداری موردی نخواهد داشت . در مواردیكه اطلاع از تركیب فاضلاب در محل خروج فاضلاب از تأسیسات تصفیه مورد نظر باشد نمونه در محل تخلیه از انتهای لوله خروجی تأسیسات باید برداشت شود .

 2-2- هنگامیكه پی بردن به تغییرات تركیب فاضلاب در دوره یا فاصله زمانی مشخص مانند اوج ( حداكثر مقدار ) تخلیه لازم باشد نمونه‏ها باید در فواصل كوتاه و معینی از زمان یعنی هر 5 یا 10 یا 30 دقیقه برداشت و آزمایش شود . برای مطالعه و آگاهی از كیفیت فاضلاب در یك دوره عملكرد یا یك دوره زمانی ( معمولا 24 ساعت ) یا یك دوره كار روزانه تأسیسات تصفیه از روش نمونه‏گیری تركیبی باید استفاده شود . نمونه تركیبی از مخلوط كردن برداشت نمونه‏های معرف در فواصل معین و اختیاری از زمان از كانال اصلی تخلیه بدست میآید . حجم هر یك از نمونه‏های برداشت شده باید نسبت ثابتی از حجم فاضلاب را داشته باشد . فواصل زمانهای اختیار شده باید با تغییرات ماهیت و مقدار جریان فاضلاب مرتبط باشد . در برداشت نمونه‏ها باید توجه داشت كه نسبت واقعی مواد معلق محفوظ بماند . نمونه‏گیری نباید از ناحیه كف آلود در سطح و یا از كف كانال صورت گیرد . معمولا نمونه‏ها باید در  فاصله از كف بستر جریان برداشت گردد . نمونه باید به آرامی و بنحوی برداشت شود كه هوا در آن وارد نشود . در بیشتر موارد برداشت نمونه یكبار در ساعت رضایتبخش میباشد .

 2-3- وسائل نمونه برداری

 ظروف چینی با لعاب یا ظروف لعابی كه لعاب آنها شكننده نباشد و یا ظروف شیشه‏ای را برای نمونه برداری میتوان بكار برد . ظروفی كه جهت نمونه برداری بكار میرود باید دهان گشاد و كوچك باشد كه انتقال محتوی به ظرف اصلی نمونه بآسانی صورت گیرد و رسوب و باقیمانده در كف آنها بجا نماند . چنانچه وسیله نمونه برداری خود كار در اختیار باشد میتوان از آن استفاده كرد .

 2-3-1- در مورد تهیه نمونه‏های تركیبی ظروفی برای جمع آوری نمونه‏ها باید بكار برد كه گنجایش كافی برای كلیه نمونه‏های برداشت شده را داشته باشد .

 برای تهیه نمونه تركیبی میتوان از ظروف شیشه‏ای یا لعابی با گنجایش كافی تمیز و خشك استفاده كرد . چنانچه ظروف لعابدار برای این منظور بكار رود باید دقت شود كه لعاب بریدگی یا ترك خوردگی نداشته باشد .

 2-4- ظروف نمونه برداری

 2-4-1- قبل از برداشت مقدار نمونه لازم برای آزمایش , مواد جامد را با تكان دادن ظرف نمونه تركیبی كاملا بحال تعلیق در آورید .

 2-4-2- نمونه‏ایكه بمنظور آزمایش برداشت میشود باید در بطریهای در سمباده كه قبلا با مقداری از نمونه شسته شده است ریخته شود . بطریهای نو قبل از استفاده باید بوسیله اسید شسته شده و سپس با دقت با آب مقطر آبكشی شود . در حدود 2 تا 3 لیتر از نمونه برای كلیه آزمایش‏ها كافی است .

 بطریهائیكه بمنظور تهیه نمونه نهائی بكار میرود باید از نمونه بنحوی پر شود كه مقدار بسیار كمی هوا در آنها باقی بماند و در بطری باید كاملا محكم بسته شود . چنانچه نمونه باید به فاصله دوری حمل شود آنرا در محفظه محكمی كه برای این منظور تهیه شده است باید بطور قائم قرار داد .

 2-4-3- در روی بطری نمونه برداری مشخصات كامل نمونه مانند محل نمونه برداری و تاریخ و ساعت نمونه برداری و نام و سمت نمونه برداری و نوع نمونه باید قید شود .

 2-5- نگاهداری و حفظ نمونه

 2-5-1- نمونه باید در موقع جمع آوری و پس از آن در 4 درجه سانتیگراد نگاهداری شود .

 2-5-2- روش كلی حفظ نمونه كه قابل بكاربری در كلیه آزمایشها باشد وجود ندارد . بطور كلی ترجیح داده میشود كه آزمایش روی نمونه بلافاصله پس از نمونه‏گیری انجام شود . بهترین راه برای حفظ اغلب نمونه‏ها , نگاهداری آنها در 3 تا 4 درجه سانتیگراد در جعبه یخ كه بخوبی عایق شده است و یا در یخچال بمدت 24 ساعت است . در مواردیكه از مواد شیمیائی برای حفظ نمونه برای آزمایشهای معین استفاده میشود , این مواد را باید بطور جداگانه در قسمتی از نمونه كه برای آزمایش معینی بكار میرود ریخته شود .

3-  یادآوری و راهنمائیهای عمومی برای آزمایشها

 3-1- محلولهای لازم - در صورتیكه نوع خاصی از مواد ذكر نشده باشد میتوان از مواد شیمیائی خالص و آب مقطر ( استاندارد شماره 1728) استفاده كرد .

 یادآوری 1- منظور از مواد شیمیائی خالص موادی است كه ناخالصی آنها در نتیجه آزمایش مؤثر نباشد .

 3-2- باید توجه داشت كه تهیه نمونه ایكه معرف فاضلاب باشد اهمیت بسیار دارد . روش نمونه برداری برای تهیه این نمونه در بند 2 آمده است ولی چنانچه نوع آزمایش نمونه برداری خاصی را ایجاب كند . نمونه برداری باید طبق روش خاصی كه توضیح داده شده است انجام گیرد .

  4 - اندازه‏گیری كل مواد معلق

 4-1- خلاصه روش

 مواد معلق بوسیله صاف كردن از روی یك لایه پنبه كوهی در داخل بوته گوچ بدست میآید .

 4-2- مواد لازم :

 4-2-1- شیر پنبه كوهی - شیر پنبه كوهی را میتوان از پنبه كوهی شسته شده ( در اسید ) در آب تهیه كرد . برای این منظور كافی است 15 گرم پنبه كوهی را در آب بحال تعلیق درآورد . چنانچه پنبه كوهی حاوی ذرات بسیار ریز باشد با عمل ته نشین كردن میتوان ذرات ریز را از شیر آسبست جدا كرد .

 4-3- روش

 4-3-1- با دقت كامل یك لایه 3 میلیمتری از شیر آسبست در ته بوته گوچ بسازید . برای این منظور ابتدا بوته را بمقدار لازم از شیر آسبست كه قبلا خوب مخلوط شده است پر كنید . سپس آنرا برای دو دقیقه بگذارید تا ذرات سنگین‏تر ته نشین شود و سپس با همان مقدار خلائی كه نمونه را صاف میكنید بوته را با وصل كردن به دستگاه مكنده تحت تأثیر مكش قرار دهید و لایه پنبه كوهی را با عبور دادن مقداری آب از میان آن شستشو دهید . بوته آماده شده را برای مدت یكساعت در اتو 103-105 درجه سانتیگراد خشك كرده پس از خنك كردن بوته در دسیكاتور آنرا وزن كنید .

 4-3-2- مقادیر 10 میلی لیتری از نمونه را كه بخوبی تكان داده شده است در بوته وزن شده تحت مكش صاف كنید .

 یادآوری 2- قبل از شروع بصاف كردن نمونه لایه پنبه كوهی را با چند قطره آب مرطوب كنید . همواره لازم است ده میلی لیتر بعدی نمونه قبل از اینكه بوته بكلی از محلول خالی شود در بوته ریخته شود . برای برداشت نمونه بوسیله پیپتهای دهان گشاد باندازه‏ای كه مانع گرفتگی بوسیله مواد معلق نشود پیشنهاد میشود . صاف كردن نمونه را به مقادیر 10 میلی لیتر آنقدر تكرار كنید كه در حدود 10 تا 20 میلی گرم از مواد معلق در بوته جمع شود یا اینكه عمل صاف كردن خیلی كند و بسختی صورت گیرد . بعد از اتمام عمل صاف كردن , باقیمانده را 2-3 مرتبه با 10 میلی لیتر از آب مقطر شستشو دهید تا املاح محلول از لایه خارج شود . عمل صاف كردن با مكش را آنقدر ادامه دهید تا آخرین قطره آب خارج شده و مواد معلق باقیمانده روی لایه كاملا خشك بنظر آید . سپس بوته را برای مدت یكساعت در یك اتو در 103-105 درجه سانتیگراد خشك كنید .

 پس از خنك كردن بوته در دسیكاتور آنرا در درجه حرارت آزمایشگاه وزن كنید .

نظرات() 
How do you get rid of Achilles tendonitis?
دوشنبه 16 مرداد 1396 02:41 ب.ظ
You can definitely see your skills in the work you write.
The world hopes for even more passionate writers like you who
aren't afraid to say how they believe. At all times follow your heart.
melonykaan.hatenablog.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:28 ب.ظ
Hello, everything is going well here and ofcourse every one is sharing information, that's really fine,
keep up writing.
How long do you grow during puberty?
شنبه 7 مرداد 1396 07:52 ق.ظ
This is a topic which is close to my heart...
Take care! Where are your contact details though?
Marcela
جمعه 16 تیر 1396 07:24 ب.ظ
It is appropriate time to make a few plans for the longer term and it
is time to be happy. I have read this post and if I may I want to counsel you some attention-grabbing issues or tips.
Maybe you can write next articles referring to this
article. I desire to learn more issues about it!
std testing near me
جمعه 2 تیر 1396 04:48 ب.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب اصل آیا واقعا حل و فصل بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در واقع قادر به
من مؤمن اما فقط برای کوتاه در
حالی که. من با این حال مشکل خود را با جهش در
منطق و یک ممکن است را سادگی به کمک پر
کسانی که شکاف. که شما که می توانید انجام من می
قطعا تا پایان مجذوب.
Joie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:46 ق.ظ
I was wondering if you ever considered changing the page layout of your website?
Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it
better. Youve got an awful lot of text for
only having 1 or 2 images. Maybe you could space it out better?
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 09:03 ب.ظ
Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from
somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine.
Please let me know where you got your theme.
Kudos
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 10:18 ق.ظ
This is very interesting, You are a very skilled blogger.

I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
Also, I've shared your web site in my social networks!
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 11:07 ق.ظ
I read this paragraph fully concerning the resemblance of most up-to-date and previous
technologies, it's awesome article.
وب سایت تبلیغاتی
پنجشنبه 8 مهر 1389 10:33 ق.ظ
سلام به وب سایت ما هم سر بزنید

www.tablighatagahi.com
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرسنجی

  نظرتون در مورد وبلاگ چیه؟

http://www.iransohrab.net

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :