تبلیغات
بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی- - روش نمونه برداری و آزمایش فاضلابها(1)

بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی-

بهداشت حرفه ای برای همه

 فهرست مطالب

 

روش نمونه برداری و آزمایش فاضلابها

هدف و دامنه كاربرد

نمونه برداری

یادآوری و راهنمائیهای عمومی برای آزمایشها

اندازه‏گیری كل مواد معلق

اندازه‏گیری اكسیژن مورد نیاز بیوشیمیائی

باكتریهای بیماریزا


 

بسمه تعالی

پیشگفتار

 استاندارد نمونه برداری و روشهای آزمون فاضلابها كه بوسیله كمیسیون فنی استاندارد فرآورده‏های شیمیائی و فتوشیمی زیر نظر كمیته ملی استاندارد صنایع شیمیائی و تحت نظارت شورایعالی استاندارد در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین گردیده است به استناد ماده یك (( قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 24 آذر 1349)) بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر میگردد .

 برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفت‏های ملی و جهانی صنایع و علوم استانداردهای ایران در مواقع لزوم و یا در فواصل معین مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی كه برای اصلاح یا تكمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدید نظر در در كمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

 بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده نمود .

 در تهیه این استاندارد سعی برآن بوده است كه با توجه به نیازمندیهای خاص ایران حتی المقدور میان روشهای معمول در این كشور و استاندارد و روشهای متدوال در كشورهای دیگر هماهنگی و همگامی ایجاد شود .

 بنابراین با بررسی امكانات و مهارت‏های موجود و اجرای آزمایش‏های لازم استاندارد حاضر با استفاده از استاندارد زیر تهیه گردید :

 

 1- استاندارد هندوستان شماره 4733 سال 1972

 

روش نمونه برداری و آزمایش فاضلابها

 

  1 - هدف و دامنه كاربرد

 این استاندارد روشهای نمونه برداری و آزمایش فاضلابها را در برمیگیرد .

  2 - نمونه برداری

 2-1- محل نمونه برداری :

 در مواردیكه آزمایش فاضلاب در نقطه مشخصی مورد نظر باشد انتخاب محل نمونه برداری موردی نخواهد داشت . در مواردیكه اطلاع از تركیب فاضلاب در محل خروج فاضلاب از تأسیسات تصفیه مورد نظر باشد نمونه در محل تخلیه از انتهای لوله خروجی تأسیسات باید برداشت شود .

 2-2- هنگامیكه پی بردن به تغییرات تركیب فاضلاب در دوره یا فاصله زمانی مشخص مانند اوج ( حداكثر مقدار ) تخلیه لازم باشد نمونه‏ها باید در فواصل كوتاه و معینی از زمان یعنی هر 5 یا 10 یا 30 دقیقه برداشت و آزمایش شود . برای مطالعه و آگاهی از كیفیت فاضلاب در یك دوره عملكرد یا یك دوره زمانی ( معمولا 24 ساعت ) یا یك دوره كار روزانه تأسیسات تصفیه از روش نمونه‏گیری تركیبی باید استفاده شود . نمونه تركیبی از مخلوط كردن برداشت نمونه‏های معرف در فواصل معین و اختیاری از زمان از كانال اصلی تخلیه بدست میآید . حجم هر یك از نمونه‏های برداشت شده باید نسبت ثابتی از حجم فاضلاب را داشته باشد . فواصل زمانهای اختیار شده باید با تغییرات ماهیت و مقدار جریان فاضلاب مرتبط باشد . در برداشت نمونه‏ها باید توجه داشت كه نسبت واقعی مواد معلق محفوظ بماند . نمونه‏گیری نباید از ناحیه كف آلود در سطح و یا از كف كانال صورت گیرد . معمولا نمونه‏ها باید در  فاصله از كف بستر جریان برداشت گردد . نمونه باید به آرامی و بنحوی برداشت شود كه هوا در آن وارد نشود . در بیشتر موارد برداشت نمونه یكبار در ساعت رضایتبخش میباشد .

 2-3- وسائل نمونه برداری

 ظروف چینی با لعاب یا ظروف لعابی كه لعاب آنها شكننده نباشد و یا ظروف شیشه‏ای را برای نمونه برداری میتوان بكار برد . ظروفی كه جهت نمونه برداری بكار میرود باید دهان گشاد و كوچك باشد كه انتقال محتوی به ظرف اصلی نمونه بآسانی صورت گیرد و رسوب و باقیمانده در كف آنها بجا نماند . چنانچه وسیله نمونه برداری خود كار در اختیار باشد میتوان از آن استفاده كرد .

 2-3-1- در مورد تهیه نمونه‏های تركیبی ظروفی برای جمع آوری نمونه‏ها باید بكار برد كه گنجایش كافی برای كلیه نمونه‏های برداشت شده را داشته باشد .

 برای تهیه نمونه تركیبی میتوان از ظروف شیشه‏ای یا لعابی با گنجایش كافی تمیز و خشك استفاده كرد . چنانچه ظروف لعابدار برای این منظور بكار رود باید دقت شود كه لعاب بریدگی یا ترك خوردگی نداشته باشد .

 2-4- ظروف نمونه برداری

 2-4-1- قبل از برداشت مقدار نمونه لازم برای آزمایش , مواد جامد را با تكان دادن ظرف نمونه تركیبی كاملا بحال تعلیق در آورید .

 2-4-2- نمونه‏ایكه بمنظور آزمایش برداشت میشود باید در بطریهای در سمباده كه قبلا با مقداری از نمونه شسته شده است ریخته شود . بطریهای نو قبل از استفاده باید بوسیله اسید شسته شده و سپس با دقت با آب مقطر آبكشی شود . در حدود 2 تا 3 لیتر از نمونه برای كلیه آزمایش‏ها كافی است .

 بطریهائیكه بمنظور تهیه نمونه نهائی بكار میرود باید از نمونه بنحوی پر شود كه مقدار بسیار كمی هوا در آنها باقی بماند و در بطری باید كاملا محكم بسته شود . چنانچه نمونه باید به فاصله دوری حمل شود آنرا در محفظه محكمی كه برای این منظور تهیه شده است باید بطور قائم قرار داد .

 2-4-3- در روی بطری نمونه برداری مشخصات كامل نمونه مانند محل نمونه برداری و تاریخ و ساعت نمونه برداری و نام و سمت نمونه برداری و نوع نمونه باید قید شود .

 2-5- نگاهداری و حفظ نمونه

 2-5-1- نمونه باید در موقع جمع آوری و پس از آن در 4 درجه سانتیگراد نگاهداری شود .

 2-5-2- روش كلی حفظ نمونه كه قابل بكاربری در كلیه آزمایشها باشد وجود ندارد . بطور كلی ترجیح داده میشود كه آزمایش روی نمونه بلافاصله پس از نمونه‏گیری انجام شود . بهترین راه برای حفظ اغلب نمونه‏ها , نگاهداری آنها در 3 تا 4 درجه سانتیگراد در جعبه یخ كه بخوبی عایق شده است و یا در یخچال بمدت 24 ساعت است . در مواردیكه از مواد شیمیائی برای حفظ نمونه برای آزمایشهای معین استفاده میشود , این مواد را باید بطور جداگانه در قسمتی از نمونه كه برای آزمایش معینی بكار میرود ریخته شود .

3-  یادآوری و راهنمائیهای عمومی برای آزمایشها

 3-1- محلولهای لازم - در صورتیكه نوع خاصی از مواد ذكر نشده باشد میتوان از مواد شیمیائی خالص و آب مقطر ( استاندارد شماره 1728) استفاده كرد .

 یادآوری 1- منظور از مواد شیمیائی خالص موادی است كه ناخالصی آنها در نتیجه آزمایش مؤثر نباشد .

 3-2- باید توجه داشت كه تهیه نمونه ایكه معرف فاضلاب باشد اهمیت بسیار دارد . روش نمونه برداری برای تهیه این نمونه در بند 2 آمده است ولی چنانچه نوع آزمایش نمونه برداری خاصی را ایجاب كند . نمونه برداری باید طبق روش خاصی كه توضیح داده شده است انجام گیرد .

  4 - اندازه‏گیری كل مواد معلق

 4-1- خلاصه روش

 مواد معلق بوسیله صاف كردن از روی یك لایه پنبه كوهی در داخل بوته گوچ بدست میآید .

 4-2- مواد لازم :

 4-2-1- شیر پنبه كوهی - شیر پنبه كوهی را میتوان از پنبه كوهی شسته شده ( در اسید ) در آب تهیه كرد . برای این منظور كافی است 15 گرم پنبه كوهی را در آب بحال تعلیق درآورد . چنانچه پنبه كوهی حاوی ذرات بسیار ریز باشد با عمل ته نشین كردن میتوان ذرات ریز را از شیر آسبست جدا كرد .

 4-3- روش

 4-3-1- با دقت كامل یك لایه 3 میلیمتری از شیر آسبست در ته بوته گوچ بسازید . برای این منظور ابتدا بوته را بمقدار لازم از شیر آسبست كه قبلا خوب مخلوط شده است پر كنید . سپس آنرا برای دو دقیقه بگذارید تا ذرات سنگین‏تر ته نشین شود و سپس با همان مقدار خلائی كه نمونه را صاف میكنید بوته را با وصل كردن به دستگاه مكنده تحت تأثیر مكش قرار دهید و لایه پنبه كوهی را با عبور دادن مقداری آب از میان آن شستشو دهید . بوته آماده شده را برای مدت یكساعت در اتو 103-105 درجه سانتیگراد خشك كرده پس از خنك كردن بوته در دسیكاتور آنرا وزن كنید .

 4-3-2- مقادیر 10 میلی لیتری از نمونه را كه بخوبی تكان داده شده است در بوته وزن شده تحت مكش صاف كنید .

 یادآوری 2- قبل از شروع بصاف كردن نمونه لایه پنبه كوهی را با چند قطره آب مرطوب كنید . همواره لازم است ده میلی لیتر بعدی نمونه قبل از اینكه بوته بكلی از محلول خالی شود در بوته ریخته شود . برای برداشت نمونه بوسیله پیپتهای دهان گشاد باندازه‏ای كه مانع گرفتگی بوسیله مواد معلق نشود پیشنهاد میشود . صاف كردن نمونه را به مقادیر 10 میلی لیتر آنقدر تكرار كنید كه در حدود 10 تا 20 میلی گرم از مواد معلق در بوته جمع شود یا اینكه عمل صاف كردن خیلی كند و بسختی صورت گیرد . بعد از اتمام عمل صاف كردن , باقیمانده را 2-3 مرتبه با 10 میلی لیتر از آب مقطر شستشو دهید تا املاح محلول از لایه خارج شود . عمل صاف كردن با مكش را آنقدر ادامه دهید تا آخرین قطره آب خارج شده و مواد معلق باقیمانده روی لایه كاملا خشك بنظر آید . سپس بوته را برای مدت یكساعت در یك اتو در 103-105 درجه سانتیگراد خشك كنید .

 پس از خنك كردن بوته در دسیكاتور آنرا در درجه حرارت آزمایشگاه وزن كنید .

نظرات() 
buy cialis pills online
جمعه 16 آذر 1397 09:24 ق.ظ

Fantastic data, With thanks!
where cheapest cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis lowest price wow look it cialis mexico cialis 5 mg scheda tecnica 5 mg cialis pharmacie en ligne brand cialis generic price cialis wal mart pharmacy legalidad de comprar cialis cialis in sconto
buy cialis with no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:17 ب.ظ

Terrific info, Kudos!
purchasing cialis on the internet cialis prezzo al pubblico cialis for sale cialis generico lilly no prescription cialis cheap cialis 20mg preis cf cialis tadalafil online does cialis cause gout walgreens price for cialis ou acheter du cialis pas cher
buy tadalafil pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:14 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
how do cialis pills work buy generic cialis generic cialis 20mg tablets buy brand cialis cheap cialis name brand cheap fast cialis online cialis 20mg weblink price cialis cialis arginine interactio cialis price in bangalore
buy cialis online no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:02 ق.ظ

Fantastic postings. Cheers!
buy cialis uk no prescription cialis 5mg cialis 20 mg best price cialis 5 mg para diabeticos 5 mg cialis coupon printable cialis herbs il cialis quanto costa cialis italia gratis cialis from canada buy brand cialis cheap
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 05:49 ب.ظ

Awesome knowledge. Thank you!
click here cialis daily uk cialis coupon cialis official site cialis great britain cialis 5 mg scheda tecnica cialis side effects generic cialis 20mg uk buying brand cialis online cialis diario compra cialis online
buy cheap cialis in canada
سه شنبه 13 آذر 1397 06:35 ق.ظ

You said this really well.
we choice free trial of cialis cialis flussig callus generic cialis with dapoxetine cialis wir preise when will generic cialis be available prix de cialis we recommend cheapest cialis the best site cialis tablets callus
buy tadalafil pills
دوشنبه 12 آذر 1397 06:34 ب.ظ

Many thanks! Valuable stuff.
price cialis per pill click here take cialis cialis generico milano weblink price cialis cialis arginine interactio cialis generika cialis with 2 days delivery tadalafil 10 mg how much does a cialis cost buy cheap cialis in uk
buy generic cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 06:15 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
purchase once a day cialis prescription doctor cialis cialis usa cost cialis super acti cilas safe dosage for cialis buying cialis overnight cialis dosage recommendations american pharmacy cialis cialis manufacturer coupon
buy cialis uk
یکشنبه 11 آذر 1397 06:04 ب.ظ

Awesome info. Thanks.
cialis prices in england comprar cialis navarr i recommend cialis generico canada discount drugs cialis order generic cialis online acheter cialis kamagra online prescriptions cialis i recommend cialis generico cialis qualitat cilas
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 05:49 ق.ظ

Great facts. Cheers!
compare prices cialis uk we use it cialis online store cialis 30 day trial coupon wow cialis 20 cialis free trial cialis 5mg cialis mit grapefruitsaft prix de cialis preis cialis 20mg schweiz cialis free trial
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 06:30 ب.ظ

Appreciate it, Lots of stuff!

cialis prezzo in linea basso cialis online cialis 5 mg buy cialis 20 mg cost where to buy cialis in ontario what is cialis acquistare cialis internet cialis generique click here cialis daily uk order cialis from india
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 05:25 ق.ظ

Wow a good deal of very good tips.
prezzo cialis a buon mercato effetti del cialis cialis generico online how does cialis work canadian drugs generic cialis trusted tabled cialis softabs cialis 100 mg 30 tablet acheter du cialis a geneve when can i take another cialis callus
buy cheap cialis no prescription
جمعه 9 آذر 1397 06:09 ب.ظ

Seriously tons of great data.
cialis en 24 hora prezzo di cialis in bulgaria cialis side effects dangers low dose cialis blood pressure american pharmacy cialis viagra or cialis cialis 30 day trial coupon cialis en mexico precio cialis for bph cialis rezeptfrei
buy cialis no rx
جمعه 9 آذر 1397 06:23 ق.ظ

Cheers. Loads of tips.

tadalafilo cialis canada where cheapest cialis cialis 5 effetti collaterali chinese cialis 50 mg we use it cialis online store cialis venta a domicilio cialis authentique suisse buy original cialis viagra cialis levitra
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:06 ب.ظ

Regards! Quite a lot of advice!

cialis savings card canadian drugs generic cialis cialis 5 mg cialis generico postepay walgreens price for cialis when will generic cialis be available tadalafilo tadalafil cialis usa cost cialis herbs
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:20 ق.ظ

You said it adequately..
can i take cialis and ecstasy cialis tablets cialis authentique suisse prices on cialis 10 mg generic cialis tadalafil we choice free trial of cialis cialis daily dose generic cialis tadalafil online cialis kaufen bankberweisung cialis efficacit
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:25 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
cialis kaufen bankberweisung cialis professional yohimbe buy generic cialis enter site very cheap cialis order a sample of cialis enter site 20 mg cialis cost online prescriptions cialis cialis without a doctor's prescription cialis rezeptfrei sterreich cialis billig
buy cheap cialis coupon
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:46 ق.ظ

Cheers, Good information.
cialis patent expiration cialis rckenschmerzen viagra cialis levitra how to buy cialis online usa cialis 10 doctissimo wow look it cialis mexico can i take cialis and ecstasy recommended site cialis kanada tadalafil cialis online deutschland
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 11 مهر 1397 01:34 ق.ظ

You stated it well.
cialis coupons trusted tabled cialis softabs calis generic cialis 20mg uk rezeptfrei cialis apotheke click here cialis daily uk cialis venta a domicilio click now buy cialis brand cialis generico fast cialis online
Cialis 20 mg
دوشنبه 9 مهر 1397 01:08 ق.ظ

Really many of helpful material!
cialis 20mg free cialis deutschland cialis online does cialis cause gout only here cialis pills only best offers cialis use cialis dosage recommendations 200 cialis coupon cialis tablets for sale cialis super kamagra
http://buycialisky.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:26 ب.ظ

Excellent info. Cheers!
generic cialis pill online cialis side effects if a woman takes a mans cialis click now buy cialis brand cialis generico postepay try it no rx cialis cialis online nederland best generic drugs cialis wow cialis tadalafil 100mg buying cialis in colombia
cialissy.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:03 ق.ظ

Fantastic tips. Cheers.
price cialis wal mart pharmacy we use it 50 mg cialis dose cilas cialis et insomni trusted tabled cialis softabs cialis cipla best buy cialis kaufen bankberweisung cialis from canada precios cialis peru we recommend cialis best buy
cialisvbuy.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:26 ب.ظ

Tips certainly regarded!!
only now cialis 20 mg brand cialis nl cialis dosage cialis sicuro in linea generic cialis 20mg uk tarif cialis france we use it 50 mg cialis dose cialis alternative il cialis quanto costa brand cialis generic
viagra pills
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:55 ق.ظ

Thanks, I enjoy this!
get prescription for viagra buy viagra with prescription buy viagra without a prescription vigra buy now viagra can you buy viagra without prescription how do i get viagra with a prescription where to buy viagra without prescription low price viagra how much is viagra
can you take 2 cialis pills
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:34 ب.ظ

Helpful tips. Thank you.
cialis generic availability buy online cialis 5mg cialis soft tabs for sale cialis 05 cialis generico lilly where to buy cialis in ontario the best choice cialis woman brand cialis generic we like it cialis soft gel cialis price thailand
Sheridan
شنبه 9 تیر 1397 12:29 ب.ظ
Hey there! Ƭhis is my fiгѕt viit tօ ʏour blog! We are a collection oof volunteers аnd starting ɑ new initiative in a community іn the same niche.
Youг blog proviⅾеd սѕ beneficial infoгmation to
wⲟrk on. You hve Ԁone а outstaznding job!
taber
جمعه 8 تیر 1397 08:52 ب.ظ
Excellent post. Ӏ absⲟlutely love thiѕ site. Тhanks!
Stone Janah
شنبه 2 تیر 1397 03:14 ق.ظ
І couⅼdn't resist commenting. Perfectly ѡritten!
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:30 ق.ظ

Amazing information, Appreciate it!
cialis daily dose generic tesco price cialis cialis generisches kanada we choice free trial of cialis we choice free trial of cialis the best site cialis tablets order generic cialis online cialis patent expiration cialis canadian drugs cialis pills
Tadalafil tablets
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 03:39 ق.ظ

Thanks a lot. Numerous facts!

where can i buy viagra online pharmacy viagra best place to buy online viagra buying generic viagra online buy viagra usa online find viagra how do you buy viagra cheap viagra uk buy viagra pills online online pharmacy sildenafil
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نظرسنجی

  نظرتون در مورد وبلاگ چیه؟

http://www.iransohrab.net

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :