تبلیغات
بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی- - روش نمونه برداری و آزمایش فاضلابها(2)

بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی-

بهداشت حرفه ای برای همه

 

 4-4- محاسبه :

 5-1- خلاصه روش - كلیه روشهائیكه برای اندازه‏گیری اكسیژن بكار میرود براساس دستور كار اولیه وینكلر 1 است .

 اساس روش عبارت است از رسوب كردن هیدرواكسید منگنز حاصل از افزودن محلول سولفات منگنز و محلول قلیائی یدور پتاسیم در بطری كه از نمونه پر شده است . اكسیژن موجود در نمونه بسرعت بر هیدرواكسید منگنز اثر كرده و تشكیل هیدروكسیدهای منگنز با ظرفیت بالاتر را میدهد . سپس با اسیدی كردن محلول , ید بمقدار معادل اكسیژن موجود در نمونه آزاد میشود . مقدار ید آزاد شده با تیتراسیون بوسیله محلول استاندارد تیوسولفات و بكار بردن محلول نشاسته بعنوان معرف اندازه‏گیری میشود .

 5-2- در روش وینكلر یونها و تركیبات مختلف موجود در نمونه ایجاد مزاحمت میكند . برای رفع مزاحمت این مواد در روش وینكلر تغییرات مناسبی داده شده است . انتخاب دستور كار مناسب بستگی به ماهیت نمونه و مواد مزاحم دارد .

 قابلیت بكاربری روشها در زیر داده شده است :

 الف - روش وینكلر : در مواردیكه هیچگونه مواد مزاحم در نمونه وجود ندارد .

 ب - روش آلستربرگ 2 ( روش آزید سدیم :) در مواردیكه در نمونه بیش از 0/1 میلی گرم در لیتر نیتریت بر حسب ازت و یك میلی گرم آهن دو ظرفیتی در لیتر و همچنین در نمونه مواد احیأ و اكسید كننده وجود نداشته باشد . در مواقعیكه 5 میلی گرم در لیتر یا بیشتر یون آهن سه ظرفیتی وجود داشته باشد فلور پتاسیم افزوده میشود . با افزودن فلورو روشی برای غلظت 100 تا 200 میلی گرم در لیتر آهن سه  ظرفیتی قابلیت بكاربری دارد .

 پ - روش ریدل استوارت 3 ( روش پرمنگنات :) در مواردیكه منحصرا آهن دو ظرفیتی وجود دارد . در صورتیكه آهن دو ظرفیتی یا سه ظرفیتی بیش از دو میلی گرم در لیتر وجود داشته باشد فلورور پتاسیم قبل از اسیدی كردن نمونه افزوده میشود .

 ت - روش هیپوكلریت قلیائی : در مواردیكه سولفیت , تیوسولفات و پلی تیوناتها و كلر آزاد و هیپوكلریت وجود دارد . هرچند به نتایج‏ایكه از این روش بدست میآید نمیتوان اعتماد كرد زیرا نتایج تا حدودی كم است .

 ث - روش شورت  4 تریو : در مواردیكه مواد آلی وجود دارد كه بسهولت در PH محلول قلیائی یدور اكسیده میشود .

 ج - روش انعقاد بوسیله زاج : در مواردیكه مقدار قابل ملاحظه مواد معلق وجود دارد .

 5-3- روش وینكلر :

 5-3-1- مواد و محلولهای لازم :

 الف - محلول سولفات منگنز - 480 گرم سولفات منگنز با چهار مولكول آب تبلور را در مقداری آب حل كرده و در صورتیكه محلول تار است آنرا صاف و تا یك لیتر رقیق كنید . هنگامیكه این محلول به محلول اسیدی شده یدور پتاسیم افزوده میشود نباید بیش از مقدار جزئی ید آزاد كند .

 ب - محلول قلیائی یدور - 500 گرم هیدرواكسید سدیم ( یا 700 گرم هیدرواكسید پتاسیم ) را در 500 میلی لیتر آب حل كنید و بگذارید محلول سرد شود . محلول هیدرواكسید باید فاقد كربنات باشد . 150 گرم یدور پتاسیم را جداگانه در مقداری آب تازه جوشیده و سرد شده حل كنید . این محلول را به محلول هیدرواكسید سدیم بیفزائید . مخلوط را تا یك لیتر با آب رقیق كنید .

 پ - اسید سولفوریك غلیظ

 ت - محلول استاندارد 0/025 نرمال تیوسولفات - محلول تیوسولفات را هر بار در موقع مصرف بوسیله دی كرومات پتاسیم استاندارد تیتر كنید . یك میلی لیتر محلول تیوسولفات 0/025 نرمال معادل دو دهم میلی گرم اكسیژن است .

 5-3-2- دستور كار - در بطری در سمباده‏ای 250-300 میلی لیتری محتوی نمونه را بردارید و بدان 1/5 میلی لیتر محلول سولفات منگنز و 1/5 میلی لیتر مخلوط قلیائی یدور پتاسیم با پی پت‏های جداگانه بیفزائید بطوریكه نوك پیپت كاملا در زیر سطح مایع قرار گیرد . در سمباده بطری را بدقت در جای خود قرار دهید بطوریكه حباب هوا وارد بطری نشود . با برگرداندن و چرخاندن بطری محتوی آنرا كاملا مخلوط كنید و بگذارید رسوب ایجاد شده ته نشین شود . هنگامیكه رسوب ته نشین شد و محلول روی رسوب هیدرواكسید منگنز صاف شد مخلوط كردن را برای بار دوم تكرار كنید . پس از ته نشین شدن رسوب در سمباده بطری را بدقت برداشته و حداقل 100 میلی لیتر محلول صاف شده روی رسوب را بوسیله پی پت بردارید . بلافاصله دو میلی لیتر اسید سولفوریك غلیظ بوسیله پی پت از كنار دهانه وارد بطری كنید دوباره در بطری را بگذارید و با برگرداندن و چرخاندن بطری محتوی آنرا كاملا مخلوط كنید تا ید آزاد شده بطور یكنواخت در محلول توزیع شود . این محلول را بلافاصله با محلول استاندارد تیوسولفات سدیم و افزودن یك میلی لیتر محلول نشاسته بعنوان معرف در هنگامیكه رنگ زرد محلول كمرنگ شده است تا زایل شدن رنگ آبی تیتر كنید . خطای مربوط به افزودن محلول مواد شیمیائی و مقدار نمونه خارج شده از بطری قابل ملاحظه نمیباشد .

 5-3-3- محاسبه - مقدار اكسیژن محلول  برحسب میلی گرم در لیتر برابر است با حجم مصرف شده محلول استاندارد تیوسولفات در تیتراسیون .

 5-4- روش آلستربرگ ( آزید سدیم .)

 5-4-1- مواد لازم - كلیه مواد داده شده در بخش 5-3-1 باستثنأ محلول قلیائی یدور بكار برده میشود , محلول قلیائی یدور آزید سدیم و محلول فلورور پتاسیم جایگزین محلول قلیائی یدور میشود .

 الف - محلول یدور سدیم و آزید سدیم - ده گرم آزید سدیم را در 40 میلی لیتر آب حل كنید . این محلول را به محلول یدور قلیائی كه طبق بند ب 5-3-1 تهیه شده و حجم آن تا حدود 950 میلی لیتر رقیق شده است ضمن بهم زدن مداوم بیفزائید .

 ب - محلول فلورور پتاسیم - 40 گرم فلورور پتاسیم با دو ملكول آب تبلور را در صد میلی لیتر آب حل كنید .

 5-4-2- دستور كار - از دستور كار داده شده در بخش 5-3-2 باید پیروی شود با این تفاوت كه بجای محلول قلیائی یدور از محلول قلیائی یدور آزید سدیم باید استفاده شود , هنگامیكه مقدار 5 میلی گرم در لیتر یا بیشتر یون آهن سه ظرفیتی موجود باشد . یك میلی لیتر محلول فلوئور پتاسیم قبل از اسیدی كردن به نمونه بیفزائید و پس از افزودن اسید بلافاصله نمونه را تیتر كنید .

 5-4-3- محاسبه - مانند بخش 5-3-3- محاسبه كنید .

 5-5- روش ریدل استوارت ( روش پرمنگنات .)

 5-5-1- مواد لازم - از كلیه محلولهائیكه در بخش (5-3-1) شرح تهیه آن داده شده  و فلوئور پتاسیم كه شرح تهیه آن ( طبق بند ب -5-4-1)- داده شده بانضمام محلولهائیكه در زیر داده میشود باید استفاده شود .

 الف - محلول پرمنگنات پتاسیم - 6/3 گرم پرمنگنات پتاسیم را در مقداری آب حل كرده و حجم آنرا با آب بیك لیتر برسانید .

 ب - محلول اگسالات پتاسیم - 2 گرم اگسالات پتاسیم با یك مولكول آب تبلور را در صد میلی لیتر آب حل كنید .

 5-5-2- دستور كار - در سمباده‏ای بطری محتوی نمونه را بردارید و بوسیله یك پیپت مدرج یك میلی لیتری مقدار 0/7 میلی لیتر اسید سولفوریك غلیظ را با دقت در زیر سطح مایع اضافه كنید . سپس مقدار كافی محلول پرمنگنات پتاسیم ( در حدود یك میلی لیتر ) بیافزائید تا اینكه رنگ بنفش كمرنگ حاصل برای مدت 5 دقیقه پایدار بماند . از افزایش محلول پرمنگنات زیادتر از مقدار لازم خودداری كنید . در بطری را گذاشته و با برگرداندن آن محتوی بطری را مخلوط كنید . پس از 5 دقیقه با افزایش مقادیر 0/5 میلی لیتری محلول اگسالات پتاسیم  و مخلوط كردن آن رنگ پرمنگنات را زایل كنید . فواصل افزودن هر بار محلول اگسالات باید در حدود 5 دقیقه باشد . با افزایش 3 میلی لیتر محلول قلیائی یدور , دنباله كار را طبق بخش 5-3-2- ادامه دهید چنانچه یون دو ظرفیتی یا آهن سه ظرفیتی بیش از 10 میلی گرم در لیتر در محلول وجود داشته باشد مقدار یك میلی لیتر محلول فلوئور پتاسیم بلافاصله بعد از افزایش پرمنگنات اضافه كنید .

 پس از اسیدی كردن محلول تیتراسیون باید بدون تأخیر انجام شود .

 5-5-3- محاسبه مانند بخش 5-3-3- محاسبه كنید .

 5-6- روش هیپوكلریت قلیائی

 5-6-1- مواد و محلولهای لازم - از كلیه محلولهائیكه در بخش 5-3-1- شرح تهیه آن داده شده است باید استفاده شود ولی بجای محلول قلیائی یدور از محلول قلیائی یدور - آزید سدیم استفاده كنید ( بند الف 5-4-1 مراجعه شود ) بعلاوه محلولهای زیر را نیز تهیه كنید .

 الف - محلول هیپوكلریت قلیائی دو نرمال - برای تهیه این محلول گاز كلر را از داخل محلول 2/1 نرمال هیدروكسید سدیم ضمن خنك كردن محلول عبور دهید . تیتر این محلول را هفته‏ای یكبار با محلول تیوسولفات سدیم تعیین كنید . هنگامیكه محلول اسیدی بوده و در آن مقدار كافی یدور پتاسیم وجود داشته باشد یك میلی لیتر آن در حدود 20 میلی لیتر محلول 0/1 نرمال تیوسولفات سدیم برای نیتراسیون لازم دارد .

 ب - محلول یدور پتاسیم نرمال - 17 گرم یدور پتاسیم را در مقداری آب حل كرده و حجم آنرا با آب به 100 میلی لیتر برسانید با افزایش یك میلی لیتر محلول هیدروكسید سدیم نرمال باین محلول از آزاد شدن ید جلوگیری كنید .

 پ - اسید سولفوریك (9+1) یك قسمت اسید سولفوریك غلیظ را به 9 قسمت آب با احتیاط بیفزائید .

 ت - محلول سولفیت سدیم یكدهم نرمال - 6/3 گرم سولفیت سدیم بی آب و یا 12/6 گرم سولفیت سدیم با هفت مولكول آب تبلور را در مقداری آب حل كرده و حجم آنرا بیك لیتر برسانید . هنگامیكه غلظت محلول كمتر از 80 درصد غلظت اولیه باشد محلول را مورد استفاده قرار ندهید .

 ث - محلول بین یدات پتاسیم 5 یكدهم نرمال : 3/249 گرم بین یدات پتاسیم 2(IO3)KH) را در مقداری آب حل كرده و حجم آنرا در یك بالن ژوژه یك لیتری تا نشانه با آب رقیق كنید .

 5-6-2- دستور كار

 در سمباده‏ای بطری محتوی نمونه را برداشته و مقدار 0/2 میلی لیتر و یا مقدار كافی محلول هیپوكلریت قلیائی برای اكسیده كردن سولفیتها و تیوسولفاتها پلی تیوناتها به نمونه اضافه كنید . در سمباده‏ای بطری را گذاشته و با معكوس كردن و چرخاندن آن برای مدت 20-30 ثانیه محتوی آنرا مخلوط كنید . یك میلی لیتر محلول یدور پتاسیم ( بند 5-3-1) بیافزائید و سپس با افزودن یك میلی یا بیشتر محلول اسید سولفوریك (9+1) محیط را اسیدی كنید و محتوی شیشه را كاملا مخلوط كنید .

 0/2 میلی لیتر محلول نشاسته بیفزائید و ید آزاد شده را بوسیله محلول سولفیت سدیم در مقابل معرف نشاسته بصورت ید تركیبی درآورید و بدفعات مقادیر 0/1 میلی لیتر محلول یكدهم نرمال بین یدات پتاسیم بیفزائید تا رنگ آبی كمرنگ در محیط ظاهر شده و پایدار بماند . دنباله كار را با افزودن 3 میلی لیتر محلول قلیائی یدور - ازید سدیم طبق بخش ( الف - 5-4-1) ادامه دهید .

 5-6-3- محاسبه - مانند بخش 5-3-3- محاسبه كنید .

 5-7- روش شورت تریو

 5-7-1- مواد و محلولهای لازم - از كلیه محلولهائیكه در بخش 5-3-1- شرح تهیه آن داده شده است استفاده كنید ولی بجای محلول قلیائی یدور از محلول قلیائی یدور - ازید سدیم استفاده كنید ( به بند الف 5-4-1 مراجعه شود .)

 5-7-2- دستور كار - در سمباده‏ای بطری محتوی نمونه را بردارید و مقدار 2 میلی لیتر محلول سولفات منگنز و سپس 2 میلی لیتر محلول قلیائی یدور - ازید سدیم بیافزائید . در بطری را گذاشته و با برگردانیدن و چرخاندن بطری برای مدت 20 ثانیه محتوی آنرا مخلوط كنید . بلافاصله دو میلی لیتر اسید سولفوریك غلیظ قبل از ته نشین شدن رسوبات افزوده و محتوی بطری را كاملا مخلوط كنید و تیتراسیون محلول را بطوریكه در بخش 5-3-2- شرح داده شده است انجام دهید .

 5-7-3- محاسبه - مانند بخش 5-3-3- محاسبه كنید .

نظرات() 
buy cheap cialis on line
جمعه 16 آذر 1397 01:28 ق.ظ

Regards, Quite a lot of data!

cialis dosage recommendations wow cialis 20 cialis authentique suisse cialis free trial cialis 5mg prix il cialis quanto costa cialis cipla best buy cialis 30 day sample cialis 5 mg para diabeticos cialis dose 30mg
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:01 ق.ظ

You actually said that wonderfully.
cialis savings card cialis efficacit when will generic cialis be available cialis pas cher paris cialis billig cialis generic cialis bula how much does a cialis cost only now cialis for sale in us buy generic cialis
buy generic cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:45 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
tadalafilo venta de cialis canada viagra or cialis cialis pills in singapore click here cialis daily uk generic cialis soft gels fast cialis online buy generic cialis free generic cialis can i take cialis and ecstasy
buy generic cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:18 ق.ظ

Great info, Thanks a lot!
generic low dose cialis buy cialis online nz cialis 20 mg cialis with 2 days delivery 5 mg cialis pharmacie en ligne overnight cialis tadalafil cialis en mexico precio tesco price cialis we recommend cialis info we like it cialis soft gel
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 01:19 ب.ظ

You mentioned that terrifically.
cipla cialis online sublingual cialis online cialis generico in farmacia cialis wir preise cialis soft tabs for sale cialis taglich comprar cialis 10 espa241a generic cialis at the pharmacy achat cialis en europe cialis 5 mg
buy generic cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 01:51 ق.ظ

Fine posts. Thanks a lot!
cialis daily safe dosage for cialis low dose cialis blood pressure buying cialis in colombia buy online cialis 5mg cialis farmacias guadalajara buy name brand cialis on line cialis 10mg prix pharmaci cialis 5 mg buy enter site natural cialis
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 12:49 ب.ظ

Terrific posts. Thank you!
cialis sans ordonnance cialis kaufen wo cialis 5mg prix cialis online napol cialis 20mg prix en pharmacie when can i take another cialis cialis generico cialis et insomni cialis qualitat cialis kamagra levitra
buy tadalafil
دوشنبه 12 آذر 1397 01:32 ق.ظ

Effectively spoken indeed. !
cialis generico in farmacia cialis 10 doctissimo cialis name brand cheap cialis professional from usa low dose cialis blood pressure click now buy cialis brand generic for cialis deutschland cialis online buy cheap cialis in uk cialis lilly tadalafi
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 12:26 ب.ظ

Kudos. A good amount of advice.

canadian cialis cialis taglich buy cheap cialis in uk tadalafil 5mg click here take cialis cialis without a doctor's prescription cialis from canada cialis uk canadian cialis canadian discount cialis
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 01:22 ق.ظ

Amazing tips. With thanks.
usa cialis online cialis tadalafil online tadalafil 20mg cialis y deporte import cialis cialis tablets can i take cialis and ecstasy cialis price thailand generic cialis 20mg uk cialis rezeptfrei
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 12:18 ب.ظ

Wow many of wonderful information.
cialis professional yohimbe cialis generico cialis tadalafil online buying brand cialis online cialis 5 mg buy cialis online holland cialis e hiv cialis taglich acheter cialis meilleur pri overnight cialis tadalafil
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 12:54 ق.ظ

Fantastic forum posts, Thanks a lot!
cialis 5 mg effetti collateral cialis authentique suisse cialis 5 mg scheda tecnica cialis generic availability we like it cialis soft gel generic cialis cialis 20mg preis cf cialis efficacit prix cialis once a da buying cialis in colombia
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 01:29 ب.ظ

Beneficial posts. Cheers!
cialis sale online cialis 20 mg best price cilas cialis generisches kanada cialis generique cialis side effects cialis dosage cialis alternative cialis dosage cialis free trial
buy cialis online no prescription
جمعه 9 آذر 1397 01:48 ق.ظ

You actually said it fantastically.
get cheap cialis only now cialis 20 mg the best choice cialis woman precios cialis peru prix cialis once a da cialis pills in singapore warnings for cialis cialis sans ordonnance tadalafil 10 mg only now cialis for sale in us
buy tadalafil online
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:27 ب.ظ

Fine forum posts. Cheers!
only best offers 100mg cialis cialis qualitat cialis generico milano acheter cialis kamagra price cialis best buying cialis in colombia buy cheap cialis in uk canada discount drugs cialis cialis generico en mexico cialis super acti
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:12 ق.ظ

Seriously quite a lot of good data!
acquisto online cialis cialis online cialis 5mg cialis daily only best offers 100mg cialis generic low dose cialis when can i take another cialis generic cialis soft gels can i take cialis and ecstasy prezzo cialis a buon mercato
Buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:46 ب.ظ

You actually mentioned that well!
the best choice cialis woman cialis dosage cialis 200 dollar savings card tadalafil 20 mg cialis lowest price buy original cialis cialis reviews low cost cialis 20mg the best site cialis tablets achat cialis en suisse
buy cialis online no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:46 ق.ظ

Cheers! Lots of content.

cialis lilly tadalafi buying cialis in colombia cuanto cuesta cialis yaho generic cialis soft gels click here cialis daily uk cialis in sconto we recommend cheapest cialis cialis arginine interactio enter site very cheap cialis generic cialis in vietnam
buy levitra generic
پنجشنبه 19 مهر 1397 08:06 ق.ظ

Good info. Cheers.
vardenafil vardenafil cheap 20mg levitra levitra online cheap 20mg levitra levitra levitra 20 mg levitra online levitra levitra 20 mg
Cialis 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 05:30 ق.ظ

Beneficial material. Thanks a lot!
non 5 mg cialis generici cialis super acti fast cialis online cialis name brand cheap prescription doctor cialis cialis prezzo di mercato order generic cialis online cialis prezzo in linea basso cialis pills in singapore no prescription cialis cheap
Generic cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 03:08 ق.ظ

Thank you. A lot of write ups.

cialis flussig price cialis wal mart pharmacy buy online cialis 5mg dose size of cialis cialis 5mg billiger acquisto online cialis overnight cialis tadalafil cialis generique 5 mg calis cialis generico
where to buy cialis online
جمعه 6 مهر 1397 11:53 ب.ظ

With thanks, I appreciate this!
calis cialis authentique suisse prix de cialis cialis qualitat if a woman takes a mans cialis tadalafil 20 mg cialis super kamagra when will generic cialis be available miglior cialis generico only here cialis pills
viagraessale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:48 ب.ظ

Thanks a lot. I like it!
only best offers cialis use import cialis generic cialis review uk cialis cipla best buy how does cialis work try it no rx cialis cialis super acti cialis cuantos mg hay buy cialis online cheapest ou acheter du cialis pas cher
cialisbuys.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 03:40 ب.ظ

Good material. Cheers!
buy name brand cialis on line purchase once a day cialis only best offers 100mg cialis cialis 5mg cialis from canada cialis daily new zealand how do cialis pills work 5 mg cialis coupon printable only now cialis 20 mg non 5 mg cialis generici
http://cialisda.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:04 ق.ظ

You said it perfectly..
buy cialis online nz look here cialis order on line import cialis link for you cialis price only now cialis for sale in us cialis 20 mg best price prix de cialis overnight cialis tadalafil buy cialis online nz cialis 5 mg
canadian pharmacies online
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:50 ب.ظ

Great stuff. Thanks a lot.
aarp recommended canadian pharmacies pharmacy canada reviews canada medication list canada medications buy canadian drug store drugstore online canada online pharmacies india canadian pharmaceuticals companies canadian rxlist drugstore online shopping reviews
Buy generic viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:09 ق.ظ

Regards. I enjoy this.
buy cheap viagra pills online buy viagra tablets buy genuine viagra online generic viagra cheap viagra online rx how can i get viagra online generic viagra uk pharmacy sildenafil sildenafil uk cheap viagra sildenafil buy online uk
Generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:28 ب.ظ

You actually mentioned this exceptionally well.
cialis 30 day trial coupon dose size of cialis tadalafil 20mg how to buy cialis online usa generic cialis online prescriptions cialis legalidad de comprar cialis wow look it cialis mexico acheter cialis kamagra generic cialis pill online
http://cialisvus.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:03 ق.ظ

Very good content. Regards.
costo in farmacia cialis cuanto cuesta cialis yaho buy generic cialis canadian discount cialis generic cialis levitra cialis 100 mg 30 tablet cialis usa cost cialis with 2 days delivery buy cialis cheap 10 mg tadalafilo
http://viagravipsale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:54 ب.ظ

Lovely facts, Cheers.
cialis daily dose generic cialis arginine interactio we choice cialis pfizer india cipla cialis online buy cialis online comprar cialis 10 espa241a cialis canada on line cialis generico postepay generic low dose cialis cialis pills price each
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نظرسنجی

  نظرتون در مورد وبلاگ چیه؟

http://www.iransohrab.net

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :