تبلیغات
بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی- - روش نمونه برداری و آزمایش فاضلابها(3)

بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی-

بهداشت حرفه ای برای همه

 5-8-1- محلولها و مواد لازم از كلیه محلولهائیكه در بخش 5-3-1- شرح آن داده شده است و همچنین از محلولهائیكه شرح تهیه آنها در زیر داده میشود استفاده كنید .

 الف - محلول زاج - 10 گرم سولفات مضاعف آلومینیوم و پتاسیم را در مقداری آب حل كرده و حجم آنرا با آب به 100 میلی لیتر برسانید .

 ب - هیدرواكسید آمونیم - محلول غلیظ هیدرواكسید آمونیم (0/9 = d.)

 5-8-2- دستور كار - نمونه را در بطری در سمباده‏ای 500 تا 1000 میلی لیتری بریزید و همان احتیاطهائیكه در روشهای قبلی لازم است در این روش نیز بكار بندید . ده میلی لیتر محلول زاج و سپس یك تا دو میلی لیتر هیدرواكسید آمونیوم بیافزائید در بطری را گذاشته و با برگردانیدن و چرخاندن آن بآرامی بمدت یك دقیقه محتوی بطری را مخلوط كنید . بطری را برای مدت 10 دقیقه بگذارید بماند تا رسوب ته نشین شود .

 سپس محلول صاف شده روی رسوب را بوسیله یك سیفون در یك بطری 250 تا 300 میلی لیتری آزمایش اكسیژن منتقل كنید تا محلول از بطری سرریز شود . از ورود هوا به نمونه جلوگیری كنید . نوك لوله خروجی سیفون را در نزدیكی كف بطری اندازه‏گیری اكسیژن قرار دهید . سپس برحسب مورد دنباله كار را طبق بخشهای 5-3 و 5-4 و 5-6 ادامه دهید و نتیجه را محاسبه كنید .

6- اندازه‏گیری اكسیژن مورد نیاز بیوشیمیائی

 6-1- خلاصه روش - اكسیژن مورد نیاز بیوشیمیائی عبارت است از مقدار اكسیژن لازم برای حجم معینی از فاضلاب برای اكسیده شدن مواد آلی در آن بوسیله میكروارگانیسمها در شرایط مشخص . برای اندازه‏گیری اكسیژن مورد نیاز اكسیژن محتوی در نمونه رقیق شده یا نشده قبل از كشت و پس از كشت بمدت پنج روز در 20 درجه سانتیگراد اندازه‏گیری میشود .

 6-2- وسائل مورد نیاز - بطریهای در سمباده‏ای به حجم 250 تا 300 میلی لیتر با گردن باریك برای این آزمایش مناسب است بمنظور احتیاط بیشتر بطریها را قبل از آزمایش باید كاملا با مواد شوینده و آب شستشو داده و برای جلوگیری از ورود و جذب هوا در نمونه در مدت كشت بطریها را باید وارونه در حمام آبی قرار داد یا از بطریهائی با دهانه مخصوص برای ریختن آب استفاده كرد .

 6-3- مواد و محلولهای لازم

 6-3-1- محلول هیدرواكسید سدیم - تقریبأ یك نرمال :

 6-3-2- محلول سولفیت سدیم - 1/5 گرم سولفیت سدیم بی آب را در یك لیتر آب حل كنید . این محلول را هر بار برای مصرف روزانه تهیه كنید .

 6-3-3- آب برای رقیق كردن - آب مقطر با كیفیت خوب و عاری از فلزات خصوصأ مس كه هوا در آن دمیده شده باشد برای این منظور مناسب است .

 6-3-4- محلول بافر فسفات - 8/5 گرم پتاسیك دی هیدروژن فسفات و 21/75 گرم دی پتاسیم هیدروژن فسفات K2HPO4 و 33/4 گرم دی سدیم هیدروژن فسفات 7H2O,Na2HPO4 و 1/7 گرم كلرور آمونیوم را در 500 میلی لیتر آب حل كنید و حجم محلول را با آب به یك لیتر برسانید . PH این محلول باید 7/2 باشد .

 6-3-5- محلول سولفات منیزیم - 22/5 گرم سولفات منیزیم با هفت مولكول آبرا در مقداری آب حل كرده و حجم محلول را با آب به یك لیتر برسانید .

 6-3-6- محلول كلرور كلسیم - 27/5 گرم كلرور كلسیم بی آب را در مقداری آب حل كرده و حجم محلول را با آب بیك لیتر برسانید .

 6-3-7- محلول كلرور فریك - 0/25 گرم كلرور فریك با شش مولكول آب تبلور را در مقداری آب حل كرده محلول را با آب بیك لیتر برسانید .

 6-3-8- مواد برای بارور كردن - مایع صاف شده فاضلاب خانگی كه مدت 24 الی 36 ساعت در 20 درجه سانتیگراد از نگاهداری آن گذشته باشد میتوان بكار برد .

 6-4- دستور كار :

 6-4-1- نمونه‏های اسیدی و یا قلیائی را به ترتیب بوسیله محلول هیدرواكسید سدیم و یا اسید كلریدریك كه مقدار مصرف آن قبلا تعیین شده است تا PH هفت خنثی كنید .

 6-4-2- در نمونه هائیكه كلر آزاد و یا كلر آمین وجود دارد چنانچه پس از دو ساعت راكد گذاردن نمونه , كلرور كلر آمین‏ها از بین نرفت نمونه باید بوسیله محلول سولفیت عاری از این مواد شود . مقدار محلول سولفیت را با گرفتن حجم معینی از نمونه و افزودن مقداری یدور و تیتراسیون محلول نسبت به معرف محلول نشاسته تعیین كنید . سپس مقدار محلول سولفیت تعیین شده را به مقدار معینی از نمونه كه مورد نیاز است بیفزائید . از افزودن مقدار اضافی محلول سولفیت خودداری كنید . نبودن كلر را در محلول پس از بیست دقیقه بررسی كنید .

 6-4-3- در نمونه هائیكه مقدار مواد سمی زیاد است . آماده كردن نمونه نیاز به اعمال اختصاصی دارد . معهذا با رقیق كردن مناسب نمونه میتوان اثر سمی آنها را از بین برد تا حداكثر اكسیژن مورد نیاز بیوشیمیائی بدست آید . چنانچه بارقت بیشتر مقدار اكسیژن مورد نیاز بیوشیمیائی بیشتر شد عملا رقیق كردن را باید آنقدر ادامه دارد تا مقدار حداكثر اكسیژن مورد نیاز بیوشیمیائی بدست آمده در اثر رقیق كردن تجاور نكند .

 6-4-4- برای بررسی كیفیت آب برای رقیق كردن و مؤثر بودن بارور كننده , مقدار اكسیژن مورد نیاز بیوشیمیائی محلولهای استاندارد گلوكز و یا اسید گلوتامیك بغلظت 300 میلی گرم در لیتر كه با آب برای رقیق كردن تهیه شده است تعیین كنید . مقدار اكسیژن بیوشیمیائی این محلولها بترتیب باید در حدود 224±10 میلی گرم در لیتر و 217±10 میلی گرم در لیتر بدست آید .

 6-4-5- آب برای رقیق كردن را در حدود 20 درجه سانتیگراد نگاهداری كنید . مقدار لازم آب برای رقیق كردن نمونه مورد آزمایش را بردارید و برای هر لیتر آن مقدار یك میلی لیتر از محلولهای زیر بیفزائید : با فرفسفات , سولفات منیزیم , كلرور كلسیم و كلرور فریك سپس آنرا با مایع فاضلاب خانگی بارور كنید . مقدار بارور كننده كه در آزمایش كنترلی در آب برای رقیق كردن بكار برده میشود باید بمقداری (0/1-1 درصد فاضلاب ته نشین شده ) باشد كه افت اكسیژن پس از كشت در 20 درجه سانتیگراد بمدت 5 روز مابین 0/2 تا 0/8 میلی گرم در لیتر شود .

 6-4-6- تعدادی نمونه رقیق شده ( معمولا 5 تا 25 درصد ) به ترتیبی تهیه كنید كه افت اكسیژن محلول پس از پنج روز كشت حداقل 2 میلیگرم در لیتر باشد در صورتیكه نسبت رقیق كردن بیش از یك به صد است ابتدا یك محلول ده درصد از نمونه اولیه در یك بالن ژوژه بسازید و از این نمونه محلولهای رقیق شده نهائی را كه برای آزمایش بكار میرود تهیه كنید .

 6-4-7- آب برای رقیق كردن را كه بارور شده است بوسیله سیفون بیك استوانه مدرج یك لیتری تا 500 میلی لیتر منتقل كنید . مقدار معین از نمونه كه كاملا مخلوط شده است در زیر سطح مایع در استوانه مدرج بریزید . حجم محلول را با آب برای رقیق كردن تا نشانه 1000 میلی لیتری برسانید با میله شیشه‏ای محلول را بدون اینكه هوا وارد محلول شود به آرامی مخلوط كنید و محلول رقیق شده را بوسیله یك سیفون به دو بطری در سمباده‏ای یا بیشتر منتقل كنید بطریها را كاملا پركرده و بدقت در سمباده بطریها را بگذارید محلولهای با غلظت كمتر را بهمین نحو تهیه كنید .

 غلظت اولیه اكسیژن محلول را در یكی از بطریها پس از 5 دقیقه طبق یكی از روشهای مناسب مذكور در بخش 5 اندازه‏گیری كنید . بطریهای دیگر را در بیست درجه سانتیگراد بمدت 5 روز كشت دهید و بطریق مناسب از ورود هوا به بطری جلوگیری كنید همزمان با سیفون كردن نمونه‏ها آب رقیق كردن را در دو بطری در سمباده سیفون كنید . مقدار اكسیژن محلول در یكی از بطریها را پس از 15 دقیقه اندازه بگیرید و بطری دیگر را بمدت 5 روز در بیست درجه سانتیگراد كشت دهید . پس از 5 روز مقدار اكسیژن محلول در نمونه رقیق شده و در نمونه برای تصحیح آزمایش را اندازه‏گیری كنید .

 6-5- محاسبه :

 D1 = مقدار اكسیژن محلول در نمونه اولیه .

 D2 = مقدار اكسیژن محلول نمونه رقیق شده پس از كشت .

 C1 = مقدار اكسیژن محلول در آب برای رقیق كردن بارور شده .

 C2 = مقدار اكسیژن محلول در آب برای رقیق كردن بارور شده پس از كشت

 F = نسبت مواد بارور كننده در نمونه به نمونه كنترلی یعنی مقدار درصد مواد باروری در D1 تقسیم بر مقدار درصد مواد باروری در C1 و P كسری از نمونه كه مورد آزمایش قرار گرفته است .

 6-5-1- كلیه نتایج را تا تقریب 0/2 میلیگرم در لیتر گزارش كنید .

  7 - باكتریهای بیماریزا

 كلیات

 7-1- باكتریهای بیماریزائیكه عمومأ در فاضلاب‏ها وجود دارد و باعث شیوع بیماریها میشود عبارتست از دسته سالمونلاتیفی 6 كه بیماری حصبه را سبب میشود و سالمونلاپارتیفی‏ها كه بیماریهای شبه حصبه یا پاراتیفوئیدها را موجب میشود و شیگلاها 7 كه مولد اسهال یا دیسانتری میباشد و ویبریوكلرا 8 كه مولد بیماری وبا میباشد , سالمونلا و شیگللاها را میتوان با كشت در محیطهای آنریشیسمان 9 و انتقال روی محیطهای سلكتیو 10 بصورت كشت خالص بدست آورد و آنها را با روشهای بیوشیمیائی و مرفولوژیكی و سرولوژیكی تشخیص داد .

 7-2- نظر باینكه تعداد باكتریهای بیماریزا با مقایسه با باكتریهای غیر بیماریزا ( ساپروفیتیك 11) بسیار ناچیز است لذا تهیه نمونه تغلیظ شده معرف اهمیت بسیار دارد .

 روش جذب با پارچه در مسیر فاضلاب وسیله مطلوبی برای تغلیظ نمونه است , موجودات جذب شده در پارچه را داخل یك آبگوشت غذائی كرده و برای جدا كردن عوامل بیماریزا یا مستقیمأ از همین آبگوشت غذائی استفاده میشود و یا این آبگوشت را از داخل صافی تهیه شده از گرد سیلیس نرم رد كرده و محتوی صافی را برای جدا كردن باكتریهای بیماریزا مورد استفاده قرار میدهند . نمونه برداری و آزمایش باكتریولوژی باید چند بار در ماه انجام شود .

 7-3- برداشت و آماده كردن نمونه

برای اطلاعات بیشتر با خودم تماس بگیرید

نظرات() 
KSA
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:17 ب.ظ
І lіke the valuable info youu provide іn your articles.
Ӏ'll bookmark yoսr blog and ceck аgain here regularly.
I'm quite suгe І will learn plenty օf new stuff riցht here!

Gߋod luck for tһe neхt!
zacharia
پنجشنبه 31 خرداد 1397 05:31 ب.ظ
Hey therе jᥙst ԝanted to give yyou a quick heads ᥙр and lеt yoᥙ ҝnow a feѡ of the images ɑren't loading correctly.
Ι'm nnot ѕure wһy bսt I tһink its a linkiing issue.
I've trіed it іn tԝo different internet browsers and bоth show tһe samе results.
Goedkope Viagra Kopen Zonder Recept
شنبه 26 خرداد 1397 03:29 ب.ظ
Hellߋ! Τһis post could not be written any ƅetter!
Reading tһiѕ post reminds me οff mʏ good old room mate!

He aⅼways keрt talking about thіs. I wiⅼl forward tgis post t᧐ hіm.
Pretty ѕure һe ѡill haѵe ɑ good read. Thankѕ forr sharing!
Marshall
شنبه 26 خرداد 1397 12:45 ق.ظ
Thanks fߋr sharing yοur info. I tгuly apprecіate your efforts
and I ᴡill be waiting for ʏouг next post thаnks onhce again.
jerald
پنجشنبه 24 خرداد 1397 03:23 ب.ظ
Thhis website cerrainly has all the info I needdd about this subject
ɑnd didn't know who to ask.
Stone jana
چهارشنبه 23 خرداد 1397 05:17 ق.ظ
Wow, wonderful blog layout! Нow ling have you
been bloigging foг? you ake blogging lоⲟk easy.
The overalⅼ lоok off your web site iss excellent,
аs well аs thе content!
eyelashes Growth
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 03:45 ق.ظ
Just desire tto say your artticle is as astounding. Thhe clearness to our publish is
just cool and i could assume you aree knowledgeable in this subject.
Well together with your permission allow me to take hold of
your RSS eed to keep updated with coming near near post.

Thanks a million and please carry on the gratifying work.
choc
دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 09:48 ق.ظ
Hello there! This is my first visit to your blog! We are
a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.

Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a
marvellous job!
How can we increase our height?
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:38 ق.ظ
Admiring the dedication you put into your website and detailed information you provide.
It's nice to come across a blog every once in a while that isn't the same
out of date rehashed material. Excellent read! I've saved your site and I'm including your RSS
feeds to my Google account.
Can exercise increase your height?
شنبه 14 مرداد 1396 09:08 ب.ظ
Great goods from you, man. I have bear in mind your stuff previous to
and you are just extremely great. I actually like what you've got
here, really like what you're stating and the way wherein you say it.

You are making it enjoyable and you still care for to
keep it smart. I cant wait to read far more from you. That is
actually a wonderful web site.
What causes the heels of your feet to burn?
شنبه 7 مرداد 1396 08:04 ق.ظ
Greetings from Carolina! I'm bored to tears at work so I decided to
browse your blog on my iphone during lunch break. I enjoy
the info you present here and can't wait to take a look when I get home.
I'm surprised at how fast your blog loaded on my cell phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome blog!
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 01:59 ق.ظ
Incredible quest there. What happened after? Take care!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 07:49 ق.ظ
Hello friends, how is the whole thing, and what you want to say concerning this paragraph,
in my view its in fact amazing designed for me.
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 02:43 ب.ظ
Hi there to all, how is the whole thing, I think every one is
getting more from this site, and your views are fastidious
designed for new visitors.
BHW
سه شنبه 15 فروردین 1396 07:01 ب.ظ
Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you
wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to
drive the message home a little bit, but other than that, this is fantastic blog.
A great read. I'll certainly be back.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 12:34 ب.ظ
Hello! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due
to no backup. Do you have any methods to prevent hackers?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرسنجی

  نظرتون در مورد وبلاگ چیه؟

http://www.iransohrab.net

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :