تبلیغات
بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی- - MSDS-CO2

بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی-

بهداشت حرفه ای برای همه

چهارشنبه 13 خرداد 1388

MSDS-CO2

نویسنده: مرتضی دهقانی سیدی   طبقه بندی: MSDS، 

منوکسیدکربن

١- ماهیت ماده

نام شیمیاىى منوکسیدکربن

اکسید دى کربن ،CO ، نامهاى مترادف کربن اکساىد، کربنیک اکساىد

٦٣٠ -٠٨ -٠ CAS شماره

EINECS شماره

خانواده شیمیاىى ترکیبات غیر آلى کربن

٢٨/ وزن مولکولى ٠١

C-O فرمول شیمیاىى

٢- اطلاعات عمومى (علائم حفاظتى)

لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گیر مواد محرک مواد خورنده

خطرناک براى مواد منفجر شونده مواد اکسید کننده

محیط زىست

MSDS

٣- هشدارهاى حفاظتى

تماس با چشم گاز منوکسیدکربن سبب تحرىکات چشمى نمى شود.

تماس با پوست گاز منوکسیدکربن سبب تحرىکات پوستى نمى شود.

بلعیدن و خوردن اطلاعاتى در مورد بلعیدن و خوردن اىن گاز در دسترس نمى باشد.

٥٠ مشکلى در افراد سالم دىده نشده است . در دو مطالعه ppm در تماس کوتاه مدت با مقادىرى کمتر از

١٠٠ به مدت ١ ساعت، افراد سرىعاً ppm ٥٠ به مدت ٥ دقیقه ىا ppm مشخص شده است که در تماس با

خسته شده و کنترل خود را از دست مى دهند . تأثیرات دىگرى مشاهده نشده است . کربن منوکساىد به شدت

سمى است و تأثیرات آن نسبت مستقیم با غلظت و مدت زمان مواجهه با اىن ماده را دارد . تأثیرات آن شامل

٢٠٠ )، ضعف، گیجى، حالت ppm ٥٠ و بیشتر ) تا سردرد بسیار شدىد (بیشتر از ppm) : سردرد مختصر

،(١٢٠٠ ppm ٤٠٠ )، کاهش ضربان قلب، نامنظمى رىتم قلب ( بیشتراز ppm تهوع، غش ( بیشتر از

٥٠٠٠ ppm ٢٠٠٠ ). در غلظت هاى بیشتراز ppm کاهش آگاهى و عدم هوشیارى و نهاىتاً مرگ (بیشتراز

مرگ در ىک دقیقه اتفاق مى افتد . منوکسیدکربن به وسیله هموگلوبین خون حمل مى شود و اىن ماده با

هموگلوبین تشکیل کر بوکسى هموگلوبین مى دهد که در نتیجه اىن امر خون تواناىى حمل اکسیژن را به

بافتها، و در نهاىت مغز و قلب ندارد.

تنفس

حرىق گاز قابل اشتعال.

انفجار مخلوط اىن گاز با هوا قابل انفجار است.

اثرات زىست محیطى

٤- کمکهاى اولیه

تماس با چشم اطلاعاتى در دسترس نمى باشد.

تماس با پوست اطلاعاتى در دسترس نمى باشد.

بلعیدن و خوردن اطلاعاتى در دسترس نمى باشد.

منبع مولد آلودگى ىا فرد را به هواى آزاد برده . درصورت اىست تنفسى به فرد

اکسیژن مصنوعى دهید و در صورت اىست قلبى عملیات احیا ء قلبى رىوى انجام

دهید. سرىعاً فرد را به پزشک برده.

تنفس

علائم حیاتى فرد (دما، فشارخون و …) را مرتب چک کرده . فرد مصدوم

اطلاعات پزشکى مى باىست کمترىن حرکت فیزىکى را انجام دهد.

٥- اطفاء حرىق

اىن گاز قابلیت اشتعال دارد و مخلوط آن با هوا مى تواند منفجر شود . دانسیته اىن

گاز با هوا ىکسان است و سرىع اً با هم مخلوط مى شوند . اىن گاز به راحتى مى تواند

جرىان داشته باشد و به منابع مشتعل برسد.

خطر آتش گیرى

اگر جرىان سرىعاً قطع نمى شود از وساىل اطفاء حرىق استفاده نکنید . از مواد

نحوه مناسب اطفاء اطفاء حرىق ثانوىه (فرعى) که مخصوص اىن ماده است استفاده شود.

سیلندرهاى حاوى اىن گاز را در زمان حرىق به جاى امن و بى خطر منتقل کنید .

ساىر توضیحات از آب براى خنک کردن سیلندرها استفاده نمائید.

٦- احتیاطات شخصى

حفاظت پوست راهنماى خاصى در اختیار نیست.

راهنماى خاصى در اختیار نیست اما براى اىمنى بیشتر از گوگل هاى ا ىمنى

حفاظت چشم مخصوص موادشیمیاىى استفاده کنید.

حفاظت بدن راهنماى خاصى در اختیار نیست.

استفاده شود. NIOSH حفاظت تنفسى از سیستم هاى حفاظت تنفسى پیشنهادى

٧- احتیاطات محیط

تا هنگامى که مقدار منوکسیدکربن به وسیله تهوىه و روشهاى کنترلى پائین نیامد، محیط کنترل شود . اىن کار

مى باىست توسط افراد آموزش دىده انجام شود . اىن افراد مى باىست به کلیه وساىل و تجهیزات اىمنى، مجهز

باشند. کلیه منابع مشتعل و محترق مى باىست خاموش و ىا از محیط دور شوند.

حفاظت محیط

از ورود اىن ماده به فضاهاى بسته جلوگیرى شود . جلوى نشت مواد را بطور کامل و اىمن بگیرىد . اجازه

نظافت محیط آلوده دهید گاز در اتمسفر پخش شود.

٨- طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى

دفع ضاىعات مواد طبق قوانین محلى و کشورى عمل شود.

دفع بسته بندى شده اجازه دهید گاز در اتمسفر پخش شود.

٩- جابجاىى و انبار

اىن ماده را از جرقه، شعله و ساىر منابع مشتعل و محترق دور نگه دارىد . در

استفاده نمائید . از آزاد « سیگارکشیدن ممنوع » محیط هاى کار با اىن ماده از علائم

شدن گاز در محوطه کار جلوگیرى کنید.

احتیاطات جابجاىى

درجاى خنک، خشک، با تهوىه محیطى مناسب و به دور از اشعه مستقیم آفتاب،

شراىط انباردارى گرما و کلیه منابع مشتعل و محترق انبار شوند. از مواد ناسازگار نیز دور باشند.

بسته بندى مناسب در مقادىر کوچک و در اماکنى با تهوىه محیطى مناسب نگهدارى شوند.

١٠ - مشخصات فیزىکى و شیمیاىى

حالت فیزىکى گاز

شکل فیزىکى گاز

رنگ بى رنگ

بو بى بو

احتمالاً طبیعى PH

حلالیت آب به مقدار ناچیزى قابل حل است ( ٣٠ میلى گرم در ىک لیتر آب ٢٠ درجه سانتیگراد)

بطور محسوسى در حلال هاى آلى، از قبیل ا تیل استات، کلروفورم، اسید استیک، متانول، اتانول، استن و

حلالیت در حلالهاى آلى اتر قابل حل است.

وزن مخصوص/دانسیته مشخص نشده است.

% ١٢/٥ LEL

٦٠٧ درجه سانتیگراد ( ١١٢٥ درجه فارنهاىت )، ٦٥٢ درجه سانتیگراد ( ١٢٠٦ درجه فارنهاىت )، ٧٠٠

دماى خود آتشگیرى درجه سانتیگراد ( ١٢٩٢ درجه فارنهاىت)

مشخص نشده است. (F.P) نقطه اشتعال

٢٠٥ - درجه سانتیگراد ( ٣٣٧ - درجه فارنهاىت) (m.p) نقطه ذوب

١٩٢ - درجه سانتیگراد ( ٣١٣ - درجه فارنهاىت) (b.p) نقطه جوش

فشار بخار مشخص نشده است (اىن ماده در دماى ٢٥ درجه سانتیگراد به فرم ماىع در نیامده است)

وىسکوزىته

٣٤ اتمسفر) / ساىر اطلاعات فشار بحرانى : ٣٤٩٩ کیلوپاسکال ( ٥

١١ - اطلاعات زىست بوم شناختى

ملاحظات عمومى آسیب زىستى در ارتباط با اىن ماده مشاهده نشده است.

رفتار در محیط زىست موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پیدا خواهد کرد.

قابلیت تجزىه موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پیدا خواهد کرد.

اثر روى محیط آبزىان موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پیدا خواهد کرد.

ساىر اطلاعات موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پیدا خواهد کرد.

١٢ - پاىدارى و بر هم کنش ها

پاىدارى پاىدارى معمولى

محیطهاى مورد اجتناب جرقه، شعله، گرما و ساىر منابع مشتعل و محترق

اکسیدهاى فلزى (از قبیل اکسید آهن، اکسید نیکل )، برخى از فلزات سنگین (مثل نیکل، آهن، کرم )، قلیاها

و فلزات قلیاىى خاکى (مثل سد ىم، پتاسیم، منیزىم )، پودر آلومینیوم، هپتافلورىدىد، گوگرد، کلر، برم، ترى

فلورىد برم، پنتافلورىد برم، دى اکسیدکلر، پرکسید دى سولفورىل دى فلورىد، مواد اکسیدکننده.

مواد نا سازگار

خطرات ناشى از تجزىه

ساىر اطلاعات به مقدار کمى خورنده نیکل و آهن است.

١٣ - سم شناسى

LC50 (rat): 2070 mg/m3 (1811 ppm) (4-hour exposure)

LC50 (mouse): 2800 mg/m3 (2450 ppm) (4-hour exposure)

LC50 (guinea pig): 6550 mg/m3 (5731 ppm) (4-hour

exposure)

LC50 (rat): 4600 ppm (0.5-hour exposure; 14-day

observation period)

مسمومیت تنفسى

مسمومیت غذاىى

مسمومیت ا ز پوست

مسمومیت چشمى

اىن ماده بر روى خون، سیستم مجراى قلبى و سیستم اعصاب مرکزى اثر

مى گذارد. تماس با غلظتهاى بالاى اىن ماده سبب بى هوشى و نهاىتاً مرگ

مى شود.

اثرات حاد

اىن ماده تواناىى جذب از طرىق استنشاق را دارا مى باشد و مى تواند جذب بدن

ساىر اطلاعات شود.

Species Routes Value

LD 50

Approx. Cone. :

TLV TWA : 25 ppm (29 mg/m3)

TLV STEL : 50 ppm (55 mg/m3) LC 50

١٤ - مقررات حمل و نقل

حمل و نقل هواىى نام حمل و نقلى و توضیحات آن : منوکسید کربن، ماىع خنک کننده

حمل و نقل درىاىى نام حمل و نقلى و توضیحات آن : منوکسید کربن، ماىع خنک کننده

حمل و نقل راه آهن و جاده نام حمل و نقلى و توضیحات آن : منوکسید کربن، ماىع خنک کننده

٢ گاز قابل اشتعال / ٢- گاز سمى، ١ / کلاس خطر : ٣

UN ساىر اطلاعات شماره شناساىى : 1016

١٥ - اطلاعات نظارتى

[F؛+Repr. Cat 1;T] نمادهاى خطرات

[R:61-12-48/ نشانه هاى رىسک [ 23

R-Phrase(s)

[S:53- نشانه هاى اىمنى [ 45

S-Phrase(s)

١٦ - ساىر اطلاعات

ىک عامل کاهنده است در عملیات استخراج و ذوب فلزات، در ساخت بسیارى از مواد شیمیاىى از

قبیل کربونیل هاى فلزى، متانول، اسید استیک، فسژن و اکسو الکل ها، سوخت مورد استفاده قرار

محصول ثانوىه سوختن مواد آلى است. .( CO+H گاز مى باشد ( 2 SYN مى گیرد. جز اصلى

کاربردهاى ماده

نظرات() 
buy cialis online safely
جمعه 16 آذر 1397 10:30 ق.ظ

Seriously quite a lot of good information!
opinioni cialis generico cialis authentique suisse cialis 20 mg effectiveness cialis tadalafil online only best offers cialis use order a sample of cialis order a sample of cialis warnings for cialis click here take cialis cialis prezzo in linea basso
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:19 ب.ظ

Seriously plenty of useful knowledge.
generico cialis mexico cialis tablets for sale safe dosage for cialis cialis dosage cialis reviews ou trouver cialis sur le net click here cialis daily uk acquisto online cialis cialis generic availability buy cialis online cheapest
buy cialis uk
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:25 ب.ظ

Lovely postings. With thanks!
look here cialis order on line online cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis pills side effects for cialis interactions for cialis get cheap cialis cialis kaufen ou trouver cialis sur le net enter site natural cialis
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:41 ق.ظ

Nicely put, Regards!
cialis generico lilly cialis canadian drugs prices on cialis 10 mg cialis 20mg prix en pharmacie enter site 20 mg cialis cost cialis 50 mg soft tab cialis super kamagra only best offers cialis use cialis tablets for sale wow look it cialis mexico
buy tadalafil online
سه شنبه 13 آذر 1397 06:25 ب.ظ

You made your point!
buy cialis uk no prescription prezzo di cialis in bulgaria pastillas cialis y alcoho prescription doctor cialis we choice cialis uk enter site very cheap cialis ou acheter du cialis pas cher does cialis cause gout enter site 20 mg cialis cost cialis pills in singapore
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 07:15 ق.ظ

Cheers. Numerous postings!

cialis uk next day cialis en mexico precio buy cialis sample pack preis cialis 20mg schweiz cialis flussig generic cialis in vietnam generic cialis at the pharmacy cialis tablets cialis kaufen wo prix cialis once a da
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:16 ب.ظ

This is nicely said! .
cialis en 24 hora cialis en mexico precio cialis 20 mg best price prix de cialis viagra vs cialis cialis tadalafil online cialis reviews cialis lowest price generic cialis with dapoxetine cialis generika in deutschland kaufen
buy cials online
دوشنبه 12 آذر 1397 06:54 ق.ظ

You actually expressed that well.
cialis en mexico precio cialis 5mg billiger generic for cialis buy cialis cheap 10 mg cialis professional from usa cialis cipla best buy cialis qualitat precios cialis peru cialis venta a domicilio acheter cialis kamagra
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 06:48 ب.ظ

Incredible lots of amazing facts!
cialis rckenschmerzen we choice cialis uk cilas cialis 5 mg buy interactions for cialis low cost cialis 20mg cialis generico postepay cialis generisches kanada cialis sicuro in linea wow cialis tadalafil 100mg
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 06:24 ق.ظ

Seriously lots of helpful data.
cialis official site how to buy cialis online usa cialis with 2 days delivery best generic drugs cialis cialis bula cialis rezeptfrei sterreich ou acheter du cialis pas cher buy brand cialis cheap are there generic cialis generic cialis pill online
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 07:09 ب.ظ

You actually reported that adequately!
order cialis from india cialis canada cialis coupon buy brand cialis cheap canadian cialis cialis 5 mg para diabeticos prices on cialis 10 mg purchase once a day cialis cialis in sconto cialis savings card
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 06:03 ق.ظ

Nicely put, Kudos!
tadalafil generic low dose cialis tadalafil 20mg compare prices cialis uk acheter du cialis a geneve precios de cialis generico buy cialis online precios cialis peru how do cialis pills work cialis per paypa
Buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 06:45 ب.ظ

With thanks, I like this.
cialis for bph cialis daily new zealand buy cialis uk no prescription generic low dose cialis cialis tablets for sale how do cialis pills work side effects for cialis cialis daily new zealand cialis 10mg prix pharmaci wow look it cialis mexico
buy tadalafil pills
جمعه 9 آذر 1397 06:58 ق.ظ

Lovely data. Appreciate it.
prices for cialis 50mg order a sample of cialis cialis venta a domicilio cost of cialis per pill 40 mg cialis what if i take where cheapest cialis dosagem ideal cialis wow look it cialis mexico cialis generico en mexico cialis pills price each
buy cialis medication
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:45 ب.ظ

Thank you! A lot of data!

buy original cialis cuanto cuesta cialis yaho cost of cialis per pill cialis vs viagra cialis dosage recommendations cialis pills achat cialis en europe where cheapest cialis enter site very cheap cialis click now cialis from canada
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:02 ق.ظ

Factor clearly considered..
deutschland cialis online cialis kaufen bankberweisung only now cialis for sale in us cialis 5 effetti collaterali only here cialis pills generic cialis levitra prezzo di cialis in bulgaria cialis alternative buy generic cialis buy brand cialis cheap
buy cials online
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:09 ب.ظ

Very good material. With thanks!
cialis lowest price cialis generika in deutschland kaufen how does cialis work acheter cialis meilleur pri brand cialis generic rx cialis para comprar generic cialis in vietnam warnings for cialis cialis prices in england generic for cialis
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:28 ق.ظ

Thank you, Numerous content.

generic cialis at the pharmacy canada discount drugs cialis cialis daily new zealand fast cialis online generic cialis 20mg tablets usa cialis online acheter du cialis a geneve ou acheter du cialis pas cher cost of cialis cvs cialis dosage amounts
buy cialis no rx
چهارشنبه 11 مهر 1397 04:56 ق.ظ

Great knowledge. Thank you!
recommended site cialis kanada viagra vs cialis vs levitra cialis tadalafil cialis 20mg cialis 5mg prix walgreens price for cialis female cialis no prescription cialis 30 day sample i recommend cialis generico the best choice cialis woman
Cialis 20 mg
دوشنبه 9 مهر 1397 03:50 ق.ظ

You made your point.
cialis australia org low dose cialis blood pressure cialis 100 mg 30 tablet look here cialis order on line comprar cialis navarr cialis patent expiration cialis official site cialis wir preise cialis prezzo in linea basso cialis side effects dangers
http://cialisyoues.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:51 ق.ظ

Cheers, Good information!
cialis reviews cialis coupons cialis venta a domicilio cialis uk cialis preise schweiz no prescription cialis cheap only now cialis 20 mg cialis uk next day wow look it cialis mexico cialis generique
http://viagravipsale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:52 ب.ظ

Thank you! An abundance of facts!

only now cialis 20 mg purchasing cialis on the internet cialis therapie ou acheter du cialis pas cher cialis 10mg prix pharmaci cialis 5 mg funziona cialis without a doctor's prescription cialis 50 mg soft tab generic cialis tadalafil generic cialis at walmart
cialisvu.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:03 ق.ظ

Whoa tons of useful advice!
cialis super kamagra side effects of cialis sublingual cialis online best generic drugs cialis acheter du cialis a geneve cialis pills in singapore cialis name brand cheap cialis kamagra levitra prescription doctor cialis acheter cialis meilleur pri
viagraessale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:15 ب.ظ

Nicely put. Thank you!
generic for cialis venta cialis en espaa precios de cialis generico generic cialis 20mg uk buy cialis uk no prescription cialis lowest price cialis 5 mg para diabeticos cialis 5 mg funziona cialis 5 mg para diabeticos canadian drugs generic cialis
Online cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:04 ب.ظ

Great write ups. With thanks!
generic cialis in vietnam tadalafil 10 mg cipla cialis online cialis 5 mg effetti collateral canadian drugs generic cialis dose size of cialis cialis arginine interactio cialis generisches kanada calis cialis flussig
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:23 ق.ظ

Awesome information. Many thanks!
cialis for sale in europa cialis generic availability get cheap cialis cialis australian price cialis prezzo di mercato generic cialis pill online cialis kaufen cialis manufacturer coupon viagra cialis levitra cialis 100 mg 30 tablet
Cialis 20 mg
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:56 ق.ظ

Reliable info. Cheers!
cialis 20 mg effectiveness cialis dose 30mg cialis super kamagra cialis online napol viagra cialis levitra cialis lilly tadalafi cialis tablets for sale cialis 100 mg 30 tablet cialis tadalafil only best offers 100mg cialis
Viagra generico online
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 06:56 ق.ظ

Truly a good deal of great info!
where can i buy generic viagra buy viagra without consultation uk cheap online pharmacy no prescription sildenafil viagra buy get viagra cheap buy viagra with paypal buy viagra with prescription online where to order viagra how to buy viagra on line
Cialis canada
شنبه 18 فروردین 1397 04:27 ب.ظ

Kudos. Plenty of information!

5 mg cialis coupon printable cialis 20 mg effectiveness only now cialis 20 mg buy cialis cialis generico female cialis no prescription can i take cialis and ecstasy cialis kamagra levitra cialis price in bangalore cialis for sale south africa
Buy cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 08:17 ب.ظ

Amazing a good deal of fantastic facts!
where do you buy cialis enter site very cheap cialis order cialis from india cialis generisches kanada achat cialis en europe rx cialis para comprar prix de cialis cialis kaufen wo cialis 20 mg best price cialis for bph
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نظرسنجی

  نظرتون در مورد وبلاگ چیه؟

http://www.iransohrab.net

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :