تبلیغات
بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی- - MSDS-CO2

بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی-

بهداشت حرفه ای برای همه

چهارشنبه 13 خرداد 1388

MSDS-CO2

نویسنده: مرتضی دهقانی سیدی   طبقه بندی: MSDS، 

منوکسیدکربن

١- ماهیت ماده

نام شیمیاىى منوکسیدکربن

اکسید دى کربن ،CO ، نامهاى مترادف کربن اکساىد، کربنیک اکساىد

٦٣٠ -٠٨ -٠ CAS شماره

EINECS شماره

خانواده شیمیاىى ترکیبات غیر آلى کربن

٢٨/ وزن مولکولى ٠١

C-O فرمول شیمیاىى

٢- اطلاعات عمومى (علائم حفاظتى)

لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گیر مواد محرک مواد خورنده

خطرناک براى مواد منفجر شونده مواد اکسید کننده

محیط زىست

MSDS

٣- هشدارهاى حفاظتى

تماس با چشم گاز منوکسیدکربن سبب تحرىکات چشمى نمى شود.

تماس با پوست گاز منوکسیدکربن سبب تحرىکات پوستى نمى شود.

بلعیدن و خوردن اطلاعاتى در مورد بلعیدن و خوردن اىن گاز در دسترس نمى باشد.

٥٠ مشکلى در افراد سالم دىده نشده است . در دو مطالعه ppm در تماس کوتاه مدت با مقادىرى کمتر از

١٠٠ به مدت ١ ساعت، افراد سرىعاً ppm ٥٠ به مدت ٥ دقیقه ىا ppm مشخص شده است که در تماس با

خسته شده و کنترل خود را از دست مى دهند . تأثیرات دىگرى مشاهده نشده است . کربن منوکساىد به شدت

سمى است و تأثیرات آن نسبت مستقیم با غلظت و مدت زمان مواجهه با اىن ماده را دارد . تأثیرات آن شامل

٢٠٠ )، ضعف، گیجى، حالت ppm ٥٠ و بیشتر ) تا سردرد بسیار شدىد (بیشتر از ppm) : سردرد مختصر

،(١٢٠٠ ppm ٤٠٠ )، کاهش ضربان قلب، نامنظمى رىتم قلب ( بیشتراز ppm تهوع، غش ( بیشتر از

٥٠٠٠ ppm ٢٠٠٠ ). در غلظت هاى بیشتراز ppm کاهش آگاهى و عدم هوشیارى و نهاىتاً مرگ (بیشتراز

مرگ در ىک دقیقه اتفاق مى افتد . منوکسیدکربن به وسیله هموگلوبین خون حمل مى شود و اىن ماده با

هموگلوبین تشکیل کر بوکسى هموگلوبین مى دهد که در نتیجه اىن امر خون تواناىى حمل اکسیژن را به

بافتها، و در نهاىت مغز و قلب ندارد.

تنفس

حرىق گاز قابل اشتعال.

انفجار مخلوط اىن گاز با هوا قابل انفجار است.

اثرات زىست محیطى

٤- کمکهاى اولیه

تماس با چشم اطلاعاتى در دسترس نمى باشد.

تماس با پوست اطلاعاتى در دسترس نمى باشد.

بلعیدن و خوردن اطلاعاتى در دسترس نمى باشد.

منبع مولد آلودگى ىا فرد را به هواى آزاد برده . درصورت اىست تنفسى به فرد

اکسیژن مصنوعى دهید و در صورت اىست قلبى عملیات احیا ء قلبى رىوى انجام

دهید. سرىعاً فرد را به پزشک برده.

تنفس

علائم حیاتى فرد (دما، فشارخون و …) را مرتب چک کرده . فرد مصدوم

اطلاعات پزشکى مى باىست کمترىن حرکت فیزىکى را انجام دهد.

٥- اطفاء حرىق

اىن گاز قابلیت اشتعال دارد و مخلوط آن با هوا مى تواند منفجر شود . دانسیته اىن

گاز با هوا ىکسان است و سرىع اً با هم مخلوط مى شوند . اىن گاز به راحتى مى تواند

جرىان داشته باشد و به منابع مشتعل برسد.

خطر آتش گیرى

اگر جرىان سرىعاً قطع نمى شود از وساىل اطفاء حرىق استفاده نکنید . از مواد

نحوه مناسب اطفاء اطفاء حرىق ثانوىه (فرعى) که مخصوص اىن ماده است استفاده شود.

سیلندرهاى حاوى اىن گاز را در زمان حرىق به جاى امن و بى خطر منتقل کنید .

ساىر توضیحات از آب براى خنک کردن سیلندرها استفاده نمائید.

٦- احتیاطات شخصى

حفاظت پوست راهنماى خاصى در اختیار نیست.

راهنماى خاصى در اختیار نیست اما براى اىمنى بیشتر از گوگل هاى ا ىمنى

حفاظت چشم مخصوص موادشیمیاىى استفاده کنید.

حفاظت بدن راهنماى خاصى در اختیار نیست.

استفاده شود. NIOSH حفاظت تنفسى از سیستم هاى حفاظت تنفسى پیشنهادى

٧- احتیاطات محیط

تا هنگامى که مقدار منوکسیدکربن به وسیله تهوىه و روشهاى کنترلى پائین نیامد، محیط کنترل شود . اىن کار

مى باىست توسط افراد آموزش دىده انجام شود . اىن افراد مى باىست به کلیه وساىل و تجهیزات اىمنى، مجهز

باشند. کلیه منابع مشتعل و محترق مى باىست خاموش و ىا از محیط دور شوند.

حفاظت محیط

از ورود اىن ماده به فضاهاى بسته جلوگیرى شود . جلوى نشت مواد را بطور کامل و اىمن بگیرىد . اجازه

نظافت محیط آلوده دهید گاز در اتمسفر پخش شود.

٨- طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى

دفع ضاىعات مواد طبق قوانین محلى و کشورى عمل شود.

دفع بسته بندى شده اجازه دهید گاز در اتمسفر پخش شود.

٩- جابجاىى و انبار

اىن ماده را از جرقه، شعله و ساىر منابع مشتعل و محترق دور نگه دارىد . در

استفاده نمائید . از آزاد « سیگارکشیدن ممنوع » محیط هاى کار با اىن ماده از علائم

شدن گاز در محوطه کار جلوگیرى کنید.

احتیاطات جابجاىى

درجاى خنک، خشک، با تهوىه محیطى مناسب و به دور از اشعه مستقیم آفتاب،

شراىط انباردارى گرما و کلیه منابع مشتعل و محترق انبار شوند. از مواد ناسازگار نیز دور باشند.

بسته بندى مناسب در مقادىر کوچک و در اماکنى با تهوىه محیطى مناسب نگهدارى شوند.

١٠ - مشخصات فیزىکى و شیمیاىى

حالت فیزىکى گاز

شکل فیزىکى گاز

رنگ بى رنگ

بو بى بو

احتمالاً طبیعى PH

حلالیت آب به مقدار ناچیزى قابل حل است ( ٣٠ میلى گرم در ىک لیتر آب ٢٠ درجه سانتیگراد)

بطور محسوسى در حلال هاى آلى، از قبیل ا تیل استات، کلروفورم، اسید استیک، متانول، اتانول، استن و

حلالیت در حلالهاى آلى اتر قابل حل است.

وزن مخصوص/دانسیته مشخص نشده است.

% ١٢/٥ LEL

٦٠٧ درجه سانتیگراد ( ١١٢٥ درجه فارنهاىت )، ٦٥٢ درجه سانتیگراد ( ١٢٠٦ درجه فارنهاىت )، ٧٠٠

دماى خود آتشگیرى درجه سانتیگراد ( ١٢٩٢ درجه فارنهاىت)

مشخص نشده است. (F.P) نقطه اشتعال

٢٠٥ - درجه سانتیگراد ( ٣٣٧ - درجه فارنهاىت) (m.p) نقطه ذوب

١٩٢ - درجه سانتیگراد ( ٣١٣ - درجه فارنهاىت) (b.p) نقطه جوش

فشار بخار مشخص نشده است (اىن ماده در دماى ٢٥ درجه سانتیگراد به فرم ماىع در نیامده است)

وىسکوزىته

٣٤ اتمسفر) / ساىر اطلاعات فشار بحرانى : ٣٤٩٩ کیلوپاسکال ( ٥

١١ - اطلاعات زىست بوم شناختى

ملاحظات عمومى آسیب زىستى در ارتباط با اىن ماده مشاهده نشده است.

رفتار در محیط زىست موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پیدا خواهد کرد.

قابلیت تجزىه موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پیدا خواهد کرد.

اثر روى محیط آبزىان موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پیدا خواهد کرد.

ساىر اطلاعات موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پیدا خواهد کرد.

١٢ - پاىدارى و بر هم کنش ها

پاىدارى پاىدارى معمولى

محیطهاى مورد اجتناب جرقه، شعله، گرما و ساىر منابع مشتعل و محترق

اکسیدهاى فلزى (از قبیل اکسید آهن، اکسید نیکل )، برخى از فلزات سنگین (مثل نیکل، آهن، کرم )، قلیاها

و فلزات قلیاىى خاکى (مثل سد ىم، پتاسیم، منیزىم )، پودر آلومینیوم، هپتافلورىدىد، گوگرد، کلر، برم، ترى

فلورىد برم، پنتافلورىد برم، دى اکسیدکلر، پرکسید دى سولفورىل دى فلورىد، مواد اکسیدکننده.

مواد نا سازگار

خطرات ناشى از تجزىه

ساىر اطلاعات به مقدار کمى خورنده نیکل و آهن است.

١٣ - سم شناسى

LC50 (rat): 2070 mg/m3 (1811 ppm) (4-hour exposure)

LC50 (mouse): 2800 mg/m3 (2450 ppm) (4-hour exposure)

LC50 (guinea pig): 6550 mg/m3 (5731 ppm) (4-hour

exposure)

LC50 (rat): 4600 ppm (0.5-hour exposure; 14-day

observation period)

مسمومیت تنفسى

مسمومیت غذاىى

مسمومیت ا ز پوست

مسمومیت چشمى

اىن ماده بر روى خون، سیستم مجراى قلبى و سیستم اعصاب مرکزى اثر

مى گذارد. تماس با غلظتهاى بالاى اىن ماده سبب بى هوشى و نهاىتاً مرگ

مى شود.

اثرات حاد

اىن ماده تواناىى جذب از طرىق استنشاق را دارا مى باشد و مى تواند جذب بدن

ساىر اطلاعات شود.

Species Routes Value

LD 50

Approx. Cone. :

TLV TWA : 25 ppm (29 mg/m3)

TLV STEL : 50 ppm (55 mg/m3) LC 50

١٤ - مقررات حمل و نقل

حمل و نقل هواىى نام حمل و نقلى و توضیحات آن : منوکسید کربن، ماىع خنک کننده

حمل و نقل درىاىى نام حمل و نقلى و توضیحات آن : منوکسید کربن، ماىع خنک کننده

حمل و نقل راه آهن و جاده نام حمل و نقلى و توضیحات آن : منوکسید کربن، ماىع خنک کننده

٢ گاز قابل اشتعال / ٢- گاز سمى، ١ / کلاس خطر : ٣

UN ساىر اطلاعات شماره شناساىى : 1016

١٥ - اطلاعات نظارتى

[F؛+Repr. Cat 1;T] نمادهاى خطرات

[R:61-12-48/ نشانه هاى رىسک [ 23

R-Phrase(s)

[S:53- نشانه هاى اىمنى [ 45

S-Phrase(s)

١٦ - ساىر اطلاعات

ىک عامل کاهنده است در عملیات استخراج و ذوب فلزات، در ساخت بسیارى از مواد شیمیاىى از

قبیل کربونیل هاى فلزى، متانول، اسید استیک، فسژن و اکسو الکل ها، سوخت مورد استفاده قرار

محصول ثانوىه سوختن مواد آلى است. .( CO+H گاز مى باشد ( 2 SYN مى گیرد. جز اصلى

کاربردهاى ماده

نظرات() 
Online cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:04 ب.ظ

Great write ups. With thanks!
generic cialis in vietnam tadalafil 10 mg cipla cialis online cialis 5 mg effetti collateral canadian drugs generic cialis dose size of cialis cialis arginine interactio cialis generisches kanada calis cialis flussig
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:23 ق.ظ

Awesome information. Many thanks!
cialis for sale in europa cialis generic availability get cheap cialis cialis australian price cialis prezzo di mercato generic cialis pill online cialis kaufen cialis manufacturer coupon viagra cialis levitra cialis 100 mg 30 tablet
Cialis 20 mg
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:56 ق.ظ

Reliable info. Cheers!
cialis 20 mg effectiveness cialis dose 30mg cialis super kamagra cialis online napol viagra cialis levitra cialis lilly tadalafi cialis tablets for sale cialis 100 mg 30 tablet cialis tadalafil only best offers 100mg cialis
Viagra generico online
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 06:56 ق.ظ

Truly a good deal of great info!
where can i buy generic viagra buy viagra without consultation uk cheap online pharmacy no prescription sildenafil viagra buy get viagra cheap buy viagra with paypal buy viagra with prescription online where to order viagra how to buy viagra on line
Cialis canada
شنبه 18 فروردین 1397 04:27 ب.ظ

Kudos. Plenty of information!

5 mg cialis coupon printable cialis 20 mg effectiveness only now cialis 20 mg buy cialis cialis generico female cialis no prescription can i take cialis and ecstasy cialis kamagra levitra cialis price in bangalore cialis for sale south africa
Buy cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 08:17 ب.ظ

Amazing a good deal of fantastic facts!
where do you buy cialis enter site very cheap cialis order cialis from india cialis generisches kanada achat cialis en europe rx cialis para comprar prix de cialis cialis kaufen wo cialis 20 mg best price cialis for bph
Can Pilates make you look taller?
جمعه 17 شهریور 1396 10:34 ق.ظ
I visited several blogs except the audio feature for audio songs existing at this website is in fact fabulous.
Can you stretch to get taller?
دوشنبه 16 مرداد 1396 11:48 ق.ظ
When some one searches for his essential thing, therefore he/she wishes to be available that in detail, thus that thing is
maintained over here.
http://carrolnobile.hatenablog.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:34 ب.ظ
This paragraph gives clear idea in favor of the new users
of blogging, that truly how to do running a blog.
Foot Complaints
شنبه 14 مرداد 1396 10:13 ب.ظ
I think that everything said made a lot of sense. But, consider this,
what if you wrote a catchier title? I mean, I
don't wish to tell you how to run your blog, however suppose you added a title that grabbed a person's attention? I
mean بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی- - MSDS-CO2 is kinda vanilla.
You should peek at Yahoo's front page and note how they
create article headlines to get people to open the links.
You might add a related video or a pic or two to get people excited
about what you've got to say. In my opinion,
it might bring your posts a little livelier.
zellapolle.hatenablog.com
جمعه 13 مرداد 1396 12:46 ب.ظ
Hey there! I realize this is sort of off-topic but I needed to ask.
Does managing a well-established blog like yours require a
lot of work? I'm brand new to operating a blog however I do write in my diary every
day. I'd like to start a blog so I will be able to
share my personal experience and feelings online.
Please let me know if you have any ideas or tips for brand new aspiring bloggers.
Appreciate it!
Can you have an operation to make you taller?
شنبه 7 مرداد 1396 08:59 ق.ظ
Asking questions are actually nice thing if you are not understanding something fully, but this piece of writing gives pleasant
understanding even.
Ulrich
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:30 ب.ظ
Wow, this paragraph is fastidious, my younger sister is analyzing these things, thus I am going to convey her.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 07:05 ق.ظ
magnificent submit, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector do not notice this.
You should continue your writing. I am confident, you've a great readers' base already!
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 08:24 ق.ظ
My relatives always say that I am wasting my time here at web, however I know I am getting familiarity everyday by reading thes nice articles or reviews.
رهگذر
یکشنبه 10 دی 1391 03:21 ب.ظ
ممنون از مطالب شما
mahmood
شنبه 20 آذر 1389 02:09 ب.ظ
لطفا msds co2 را برای من ارسال کنید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرسنجی

  نظرتون در مورد وبلاگ چیه؟

http://www.iransohrab.net

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :